نمونه رای دادگاه کیفری

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه کیفری / 21 مرداد 96

تغییر کاربری – حصارکشی – محصور کردن – بهینه کردن تولیدات کشاورزی – اراضی زارعی و باغ ها مستندات: نظریه شماره ...

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه کیفری / 21 مرداد 96

چکیده: تظاهر به امر وکالت مستلزم تحقق عناصر متشکله و اختصاصی آن از جمله ایجاد غرور در موکل و فریب او به داشتن جواز و اختیارات قانونی به قصد انتفاع مادی و غیره و همچنین تزویر در محکمه جهت القاء داشتن اختیارات مذکور و وکالت حقیقی است. به تاریخ: 30/9/74 شماره دادنامه: ...

نمونه رای تصرف عدوانی, نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه کیفری / 21 مرداد 96

شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بسمه تعالی _ به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به نظر رسید، هیات این دادگاه پس از مطالعه پرونده و قرائت گزارش و شور، پایان رسیدگی خود را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : رای دادگاه در مورد تجدیدنظر خواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دالاهو به طرفیت آقای ه. به آن بخش از دادنامه شماره...

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه کیفری / 21 مرداد 96

اتهام: شروع به سرقت رأی دادگاه در خصوص گزارش مرجع انتظامی دایر بر کشف یک فقره سرقت ناتمام موضوع شکایت آقای ک. و اتهام آقای ع.الف. فرزند ع. متولد 1344 دارای سابقه کیفری آزاد بلاقید دایر بر شروع به سرقت مقداری سیم مسی و ضایعات برنجی از شرکت ...

نمونه رای تصرف عدوانی, نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه کیفری / 21 مرداد 96

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان تجدیدنظر خواسته: تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ...