نمونه رای دادگاه خانواده

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه خانواده / 16.08.2017

رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 1222مورخ 5/12/91اصداری 1032دادگاه عمومی (جزایی) تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام فریب در ازدواج به تحمل 18ماه حبس محکوم شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدید نظر خواه در لایحه اعتراضیه و ملاحظه مدارک استنادی و اظهارات تجدید نظرخوانده و وکیل وی در طی مراحل دادرسی، به نظر اعتراض وی وارد می باشد، زیرا صرف درج شغلی خاص رد عقدنامه ولو به دروغ ، مثبت جرم فریب...

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه خانواده, نمونه رای مهریه / 12.08.2017

دادنامه خواهان : خانم م.م. فرزند ا. به نشانی زنجان _ ابهر_ صایین قلعه خوانده: آقای ح.ع. فرزند ی. با وکالت آقای م.ن. فرزند م. به نشانی تهران اتوبان امام علی (ع) بزرگراه شهید محلاتی خواسته: مطالبه مهریه رای دادگاه در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند ا. به طرفیت آقای ح.ع. فرزند ی.  با وکالت آقای م.ن. به خواسته مطاله مهریه به میزان ۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و سه دانگ از یک ساختمان مسکونی واقع در شهر قم به مساحت ۵۵ متر مربع به شماره پلاک ثبتی یک فرعی از ۱۵۲۸ اصلی واقع...

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه خانواده, نمونه رای دادگاه در کرج / 12.08.2017

به تاریخ امروز ۲۹/۲/۹۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۳۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه پیوستی نیز تحت نظر است، این دادیاری با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم و کفایت تحقیقات مقدماتی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید : " قرار منع تعقيب " دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج با سلام و احترام در خصوص شکایت آقای مسعود...

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه خانواده, نمونه رای مهریه / 12.08.2017

اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، مانع مطالبه مهریه نیست لیکن اجرای آن با معرفی اموال توسط طلبکار در مرحله اجرا میسر می گردد و پرداخت اقساطی منتفی است. تاریخ رای نهایی: ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ شماره رای نهایی ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۶۸ رای بدوی درخصوص دادخواست خانم الف. ج فرزند غ. به طرفیت آقای ه.ع. فرزند خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مافی القباله به تعداد ۱۱۰ عدد سکه عندالاستطاعه با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه شماره ۶۲۹۳۰...

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه خانواده, نمونه رای طلاق, نمونه رای نفقه / 12.08.2017

خواهان: م ساکن صوفیان وکیل: ق ح به آدرس تبریز خوانده: م ساکن صوفیان خواسته: مطالبه نفقه شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورا در خصوص دعوی خواهان خانم م فرزند م با وکالت آقای به طرفیت خوانده آقای م فرزند ه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت بعلاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بدین توضیح که وکیل خواهان عنوان داشته موکله طبق سند نکاحیه شماره۱۰۴۰۵- ۷۸/۲/۲۲ زوجه...

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه خانواده, نمونه رای طلاق, نمونه رای طلاق توافقی / 29.07.2017

امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع جدیدترین رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بررسی امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع در این پرونده که در تاریخ 17/2/94 از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالت نامه شرط گردیده، تقاضای صدور رأی گردیده است. به گزارش اداره روابط...