نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه حقوقی, نمونه رای ملکی / 21 مرداد 96

میزان اجرت المثل پس از انقضاء مدت اجاره در صورت عودت ندادن ودیعه پرداختی توسط موجر شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عدم عودت ودیعه پرداختی مستاجر پس از پایان مدت اجاره حاکی از رضایت موجر به ادامه تصرفات مستاجر با همان شرایط و اجرت سابق است و موجر حق تقاضای اجرت المثل اضافی برای این مدت را ندارد. شماره رای نهایی :...

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه حقوقی, نمونه رای ملکی / 21 مرداد 96

شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بسمه تعالی فرجامخواه: آقای س.خ.چ. فرجام خوانده: آقای ه.ز.س. فرجام خواسته دادنامه شماره ...

نمونه رای ارث, نمونه رای انحصار وراثت, نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه حقوقی / 21 مرداد 96

موت فرضی خواسته: صدور حکم موت فرضی رای دادگاه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور حکم موت فرضی دوشیزه ک...

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه حقوقی / 21 مرداد 96

دادنامه تجدیدنظر خواهان: 1. خانم ژ.ق. 2. آقای ح.ق. با وکالت خانم ف. تجدیدنظر خوانده: آقای م.ن. با وکالت آقای ش. ع. تجدیدنظر خواسته: سایر دعاوی غیر مالی رای دادگاه در مورد اعتراض آقای ح.ق. و خانم ژ.ق. با وکالت خانم ف. گ. به طرفیت آقای م.ن. به دادنامه شماره 125 مورخ 13/3/93 پرونده کلاسه 128/.. شعبه 48 شورای حل اختلاف مجتمع مرکزی کرمانشاه نظر به اینکه اولاً...

نمونه رای بیمه, نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه حقوقی, نمونه رای وصول مطالبات / 21 مرداد 96

دادنامه خواهان : خانم ا. م. با وکالت آقای سید ا. م. خواندگان : صندوق بیت المال با نمایندگی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه به نشانی کرمانشاه _ کوچه ثبت دادسرای عمومی و انقلاب صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی ایران به نشانی تهران _ میدان آرژانتین خیابان شهید بهشتی خواسته: مطالبه دیه رای دادگاه در مورد دعوای خانم ا. م. با وکالت آقای سید ا. م. به طرفیت : 1. صندوق بیت المال ( وزارت دادگستری) با نمایندگی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه 2_ صندوق تامین خسارتهای بدنی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت 44.5 درصد...

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه حقوقی / 21 مرداد 96

مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده، صرفاً در قالب دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب قابل استماع است و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر این موضوع، محمل قانونی ندارد. شماره رای نهایی:...

نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه حقوقی, نمونه رای دادگاه در کردستان, نمونه رای وصول مطالبات / 21 مرداد 96

دادنامه موضوعات مطرح شده در این رای: ۱- ضرورت عمل زیانبار خوانده به عنوان رکن مسوولیت مدنی ۲- نحوه احراز سبب از میان عوامل دخیل در حادثه زیانبار ۳- عدم اتکا به نظریات کارشناسی و انجام تحقیق و معاینه محل جهت تعیین سبب موثر حادثه زیانبار خواهان: آقای ع با وکالت آقای س خواندگان: ۱. خانم م با وکالت آقای م ۲. آقای خ با وکالت آقای س خواسته: مطالبه خسارت رای دادگاه در مورد دعوای آقای ع با وکالت آقای س به طرفیت : ۱. خانم م با وکالت آقای م 2. آقای خ با وکالت آقای س به...

نمونه رای بیمه, نمونه رای دادگاه, نمونه رای دادگاه استان, نمونه رای دادگاه حقوقی / 21 مرداد 96

مطالبه دیه مطالبه خسارت دادرس رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ص.گ. به وکالت از گ.ر. به طرفیت شرکت بیمه .. نسبت به دادنامه شماره ...