شرایط و مراحل طلاق ایرانیان خارج از کشور

شرایط و مراحل طلاق ایرانیان خارج از کشور خانواده

شرایط و مراحل طلاق ایرانیان خارج از کشور

مراحل طلاق خارج از کشور

بر اساس قانون مدنی طلاق ایرانیان حتی اگر در خارج از کشور اقامت داشته باشند، طبق قانون ایران خواهد بود اما ایرانیانی که مذهب دیگری غیر از تشیع دارند و مذهبشان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، می توانند بر طبق مقررات مذهب خود از یکدیگر جدا شوند.

طلاق توافقی

اگر زوجین هر دو در خارج از کشور مقیم بوده و قصد طلاق توافقی داشته باشند. دو راه دارند اول آن که به کنسولگری، سفارت یا دفتر حافظ منافع ایران در خارج از کشور رجوع کنند و برای شخصی در ایران مثل وکیل طلاق، مدارکشان را ارسال نمایند تا وکیل از طرف زوجین مراحل قانونی طلاق در دادگاه را انجام داده و آن را در دفتر طلاق ثبت نماید.سپس وکیل، طلاقنامه و سایر مدارک طرفین مثل شناسنامه شان را برایشان ارسال می نماید.

دومین راه حل آن است که زوجین به کنسولگری ایران مراجعه کرده و نشانی اشخاص یا مراکزی که صالح برای اجرای صیغه طلاق هستند را دریافت نمایند. زوجین باید به این مراکز یا اشخاص رجوع کنند و گواهی اجرا صیغه طلاق را دریافت نمایند سپس به کنسولگری ایران رفته و تقاضا ثبت طلاق کنند.

طلاق از طرف زن

در حالتی که زن مقیم خارج از کشور و خواهان طلاق است ولی مرد با طلاق مخالف است؛ چه مقیم ایران باشد چه خارج از کشور. زن می تواند به یکی از آشنایان یا وکیل طلاق در ایران، وکالت در طلاق دهد. این شخص از جانب زن در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق را مطرح می کند. دلیل زن برای جدایی و طلاق باید یکی از شروط دوازده گانه عقد نکاح یا عسر و حرج باشد تا بتواند با اثبات آنها جدا شود.

همچنین زن می تواند در دادگاه کشوری که مقیم است درخواست طلاق کند به شرطی که آن دادگاه طبق قانون ایران رای به طلاق دهد، در غیر این صورت اگر قانون ایران رعایت نشود از نظر ایران رای معتبر نخواهد  بود و دوباره باید زوجه در دادگاه ایران درخواست طلاق کند.

طلاق از طرف مرد

در حالتی که شوهر مقیم خارج از کشور و خواهان طلاق است  ولی زن با طلاق مخالف است چه زن در ایران مقیم باشد چه در خارج از کشور. طبق قانون ایران طلاق حق مرد است پس او هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. در این مورد هم  مثل مورد قبل که در بالا توضیح داده شد، مرد می تواند وکالت دهد تا شخصی در ایران به وکالت از او دادخواست طلاق داده و مراحل آن را انجام دهد. اگر زن هم در خارج از کشور اقامت داشته باشد، مرد می تواند خود در دادگاه کشوری که مقیم آن است در خواست طلاق کند و سپس در خواست تنفیذ رای طلاق را در دادگاه ایران مطرح نماید.

 

طلاق خارج از کشور خانواده

 

دادخواست تنفیذ طلاق خارجی

پس از صدور حکم طلاق در دادگاه خارجی، اگر دفاتر شرعی حکم طلاق را اجرا نکنند، زوجین می توانند با استفاده از وکیل در ایران دادخواست تنفیذ حکم طلاق را از دادگاه تقاضا نمایند.

اگر دادگاه خارجی طبق قانون ایران اقدام به صدور رای کرده و همچنین بین ایران و آن کشور رابطه قضایی برقرار باشد، دادگاه ایران حکم دادگاه خارجی را تنفیذ می کند و اجازه اجرا صیغه طلاق و ثبت آن را صادر می نماید.

اگر هم دادگاه خارجی طبق قانون ایران رای صادر ننماید و قوانین آن کشور با قوانین ما تعارض داشته باشد، دادگاه خانواده دعوی طلاق را رد می نماید.

اگر طرفین از دادگاه خارجی درخواست طلاق نمایند و اقدام به تنفیذ رای طلاق، در دادگاه ایران نکنند و بدون اجرا صیغه طلاق بعد از گرفتن حکم طلاق از دادگاه خارجی، ازدواج کنند، ازدواج زن چند همسری محسوب شده و باطل است.

همچنین در صورت عدم تمکین زن از شوهر، شوهر می تواند دادخواست عدم تمکین داده و به این علت از دادگاه ایران اجازه ازدواج مجدد بگیرد.

مقاله مرتبط:  اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و مجازات عدم ثبت آن

 

مهریه خارج از کشور

اگر زن در دادگاه خارجی، مهریه اش را نبخشیده باشد، می تواند در دادگاه ایران مهریه خود را مطالبه کند. اگر شوهر مال غیر منقولی در ایران داشته باشد می تواند با معرفی آن مال به دادگاه، از طریق فروش آن مهریه اش را بگیرد.

مقاله مرتبط:  جزئیات قانون جدید مهریه و مراحل پرداخت آن

 

دادگاه صالح به رسیدگی

اگر یکی از زوجین در داخل ایران اقامت یا سکونت موقت  داشته باشد، دادگاه خانواده محل اقامت یا سکونت  او صالح به رسیدگی خواهد بود.

اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل اقامت زوجه (زن) صالح به رسیدگی خواهد بود.

اگر هر دو در خارج از کشور مقیم و ساکن باشند، دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی خواهد بود.

 

بدون نظر

ارسال دیدگاه