دیه از بین رفتن حس بویایی

محاسبه هزینه دادرسی

دیه از بین رفتن حس بویایی

دیه بویایی

دیه از بین بردن کامل حس بویایی معادل دیه یک انسان و دیه از بین بردن حس بویایی یکی از سوراخ های بینی معادل نصف دیه یک انسان و دیه از بین بردن قسمتی از حس بویایی اَرش دارد. ارش مبلغ دیه ای است که با توجه به میزان صدمه وارد شده توسط کارشناس مشخص می شود.

بدون نظر

ارسال دیدگاه