تاریخ در چک

تاریخ چک1 نکات حقوقی وصول مطالبات

تاریخ در چک

تاریخ چک

دارنده یا همان دریافت کننده چک بایستی دقت داشته باشد که چک داری یک تاریخ باشد. در مواردی صادر کننده چک در کنار امضا خود تاریخ می زند و وقتی چک دو تاریخ متفاوت داشته باشد نشان دهنده این است که چک وعده دار بوده و دارنده نمی تواند برای چک وعده دارشکایت کیفری مطرح کند.

 

مقاله مرتبط:  نحوه تنظیم دادخواست چک برگشتی + نمونه
مقاله مرتبط:  چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی
مقاله مرتبط:  دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت
بدون نظر

ارسال دیدگاه