محروم كردن فرزند از ارث

محروم کردن از ارث نکات حقوقی انحصار وراثت

محروم كردن فرزند از ارث

محروم کردن از ارث

محرومیت از ارث در قوانین وجود ندارد و کسی حق ندارد و نمی تواند وارث خود را از ارث محروم کند. وصیت کننده می تواند حداکثر تا یک سوم اموال خود را در وصیت نامه به فرد یا مصرف مشخصی برساند ولی بیش از یک سوم را جایز نیست.

 

مقاله مرتبط:  نکات ارث و مراحل انحصار وراثت
مقاله مرتبط:  شرایط حقوقی مفقودالاثر؛ حفظ اموال تا صادر شدن حکم موت فرضی
مقاله مرتبط:  تفاوت انحصار وراثت محدود و نامحدود، مراحل + نمونه دادخواست
بدون نظر

ارسال دیدگاه