مستثنیات دین طبق قانون جدید چگونه است؟

وکیل ملکی

مستثنیات دین طبق قانون جدید چگونه است؟

تعریف مستثنیات دین

مستثنیات دین در واقع اموالی هستند که برای اجرا احکام یا قرارهای صادره از دادگاه، توقیف نشده و به فروش نمی رسند.

 

موارد مشمول مستثنیات دین

منزل مسکونی متعارفی که در شان محکوم علیه مُعسر (بدهکار) باشد.

اثاثیه ضروری زندگی محکوم علیه و خانواده او.

وسیله نقلیه مورد نیاز و در شان محکوم علیه.

آذوقه مورد نیاز محکوم علیه و خانواده او برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.

کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای دوستداران علم متناسب با شان آنها.

وسایل و ابزار کار کسبه، کشاورزان، پیشه وران و سایر اشخاصی که از این ابزار برای امرار معاش خود و خانواده شان استفاده می کنند.

تلفن مورد نیاز مدیون

مبلغ پول پیش مستاجر که به موجر (صاحب خانه) برای اجاره خانه داده است، به شرطی که پرداخت اجاره بها بدون پول پیش موجب عسر و حرج (سختی) مدیون شود.

مقاله مرتبط:  تامین خواسته چیست و نحوه توقیف اموال

 

نکات ضروری در رابطه با مستثنیات دین

در مورد مسکن محکوم علیه، اگر ارزش مسکن از نیاز و شان محکوم علیه بیشتر باشد، مسکن فروخته شده و بخشی از پول آن برای خرید مسکن جدید برای محکوم علیه و بخش دیگر پول برای پرداخت بدهی های او صرف می شود. البته اکثر دادگاه از اینگونه اقدامات خودداری کرده و در صورتی که محکوم علیه دو منزل داشته باشد یکی از آنها را برای پرداخت بدهی های او توقیف می کنند.

در مورد تلفن منزل و تلفن همراه، دادگاه باید بررسی کند که آیا داشتن تلفن برای محکوم علیه با توجه به وضعیت و موقعیت شغلی او ضروری است یا خیر، در هر صورت داشتن بیش از یک خط تلفن ضروری نبوده و خط های دیگر توقیف می شوند.

در مورد پول پیش مسکن، در صورتی که میزان آن بیش از مقدار عرفی باشد، مقدار اضافی قابل توقیف است.

                           دستور دادگاه در خصوص تشخیص مستثنیات دین قطعی، لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض می باشد.

مقاله مرتبط:  نحوه توقیف اموال منقول و غیر منقول؛ چه اموالی قابل توقیف هستند؟

 

بدون نظر

ارسال دیدگاه