گواهی انحصار وراثت

دانستنی های گواهی انحصار وراثت

در صورتی که فردی فوت کند دارایی ها و اموال (ما ترکی) وی که ارث می باشد باید بین بازماندگانش (وراث) پس از تایید توسط مراجع قانونی تقسیم شود.

در دعاوی انحصار وراثت ممکن است اختلافات زیادی به وجود بیاید و هر کدام از وراث می توانند مدرکی دال بر مالکیت و حق خود بر یکی از اموال ارایه کند که نیازمند وکیلی با تجربه و با دانشی می باشد که بتواند از این اختلاف ها جلوگیری کند.

وکیل انحصار وراثت ضمن تسریع انجام مراحل می تواند در صورتی که اختلافی بین ورثه باشد با تجربه و دانش حقوقی خود آن را حل می کند، گواهی انحصار وراثت را برای وراث دریافت می کند، مراحل اداری که نیازمند حضور وراث در اداره مالیات و شورای حل اختلاف می باشد، در صورتی که وراث بخواهند سهم خود را به دیگران انتقال دهند یا بفروشند بجای وراث انجام می دهد.

سوالات از وکیل و مشاوره حقوقی گواهی انحصار وراثت

برادر من مجرد بوده است و فوت کرده است و وارث دیگری جز برادر و خواهرهایش ندارد چگونه ارث وی بین خواهر ها و برادر ها تقسیم می شود، آیا به طور مساوی بین برادر و خواهر خواهد بود؟

برادر ها دو برابر خواهر ها ارث می برند.

پدر من 3 سال هست که فوت شده است و مادر بزرگ من در قید حیات هستند و اجازه انحصار وراثت پدرم را نمی دهند در مورد پدر بزرگم هم که فوت شده است هنوز انحصار وراثت نشده است، پدرم دارای یک ماشین بود که میخواهیم بفروشیم و هیچ راهکاری برای آن نداریم؟

شما به عنوان یکی از ورثه می توانید برای گواهی انحصار وراثت اقدام کنید و مراحل انحصار وراثت پدر و پدر بزرگ تان را انجام دهید و اگر صلح و توافقی در مورد تقسیم اموال نداشته باشید باید دادخواستی با عنوان تقسیم ماترک به دادگاه ارائه کنید.

نمونه رای دادگاه

مقالات مرتبط