وکیل وصول مطالبات

چک

چک برگه ای است که به موجب آن، شخص صادر کننده تمام یا بخشی از پول خود در بانک را به شخص دیگر(دارنده چک) می دهد.

سفته

سفته یا فته طلب سندی است که شخص صادرکننده با امضا آن متعهد می شود مبلغ آن را در موعد مقرر یا هر وقت که دارنده سفته تقاضا کند، بپردازد.

بیمه

بیمه عقدی است که درآن یک نفر تعهد می کند در قبال گرفتن وجه مشخصی از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه، خسارت یا صدمه وارده به موضوع بیمه را با پرداخت پول آن جبران کند یا خدمات مورد توافق طرفین را انجام دهد.

وکیل وصول مطالبات وکیلی است که تجربه و دانش لازم برای وصول مطالبات مانند چک، سفته، برات، خسارات بیمه ای و سایر مطالبات را دارد.

 

چک بلامحل یکی از رایج ترین پرونده های وصول مطالبات می باشد که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل پیگیری می باشد.

در صورتی که چک شرایط چک کیفری را داشته باشد علاوه بر وصول طلب، فرد صادر کننده چک جزای زندان و حبس نیز خواهد داشت ولی در صورتی که چک شرایط چک حقوقی را داشته باشد فرد محکوم به پرداخت مبلغ مورد تعهد می شود. در مورد تاخیر تادیه چک حقوقی هم طبق شرایطی قابل وصول می باشد.

 

در مورد خسارات بیمه ای که در تصادف، آتش سوزی و ... به افراد وارد می شود شرکت های بیمه ای  به دنبال این هستند که کمترین تعهد را به بیمه گذار پرداخت کنند که نیازمند وکیل بیمه ای با تجربه و با دانش می باشد که بتواند از حقوق بیمه گذار دفاع کند.