وکیل در اصفهان

سوالات متداول

گواهی عدم حضور چیست و صدور آن چه فایده ای دارد؟

به موجب بند ب ماده 89مجموعه بخشنامه­ های ثبتی، مواردی که طرفین در قول­نامه عادی یا مدارک دیگری شرط کرده باشند که در موعد معین، سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود، چنان­چه سند مذکور در موعد مقرر ثبت نشود، به درخواست کتبی ذی­نفع، سر دفتر با ذکر علت انجام تعهد از جمله عدم حضور شخص یا نبودن مدارک لازم، گواهی صادر می­کند.

بنابراین طرفین تنها در صورتی مجاز به اخذ گواهی عدم انجام تعهد یا به تعبیر عرفی آن گواهی عدم حضور هستند که اولاً تاریخ حضور و دوماً آدرس دفترخانه به صراحت معلوم باشد؛ بنابراین چنان­چه در موارد مذکور به توافق قبلی نرسیده­اند، پیشنهاد می­شود از طریق ارسال اظهارنامه مراتب به اطلاع طرف مقابل برسد تا در صورت عدم حضور، شخص بتواند نسبت به اخذ گواهی اقدام نماید.

اما فایده اخذ گواهی مذکور، به این مهم برمی­گردد که عدم انجام تعهد طرف مقابل، حضور متقاضی و فراهم بودن شرایط اجرای تعهد از سوی ایشان، توسط یک مقام رسمی گزارش می­شود و می­توان به عنوان دلیل محکمه پسند و متقن جهت مطالبه خسارت یا الزام به تنظیم سند رسمی استفاده کرد.

اگر خریدار علی رغم عدم انجام تعهد از سوی فروشنده، گواهی عدم حضور نگرفته باشد، می تواند حقوقش را حفظ کند؟

همان طور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت گواهی عدم حضور، صرفاً یکی از دلایل عدم انجام تعهد می­باشد پس چنان­چه، شخص حاضر با ادله دیگری همچون شهادت شهود بتواند حضور خود و عدم حضور دیگری را ثابت کند، حقوقش همچون زمانی که گواهی مذکور را گرفته باشد، حفظ می­شود.

آیا فروشنده نیز می تواند علیه خریدار گواهی عدم حضور دریافت کند؟

بله قطعا می­تواند! اما مواردی که در عمل بیشتر اتفاق می­افتد معطوف به این مورد است که فروشنده مبلغ قابل توجهی از ثمن معامله را گرفته و در عین حال از تنظیم سند به نام خریدار امتناع می­کند. به همین خاطر این گواهی از سوی خردیدار، علیه فروشنده اخذ می­شود.

مشاوره حقوقی در اصفهان

نمونه رای دادگاه در اصفهان