نکات حقوقی قرارداد ها

نداشتن قرارداد کار

نداشتن قرارداد کار

یکشنبه 21 مرداد 1397 0
عدم تمدید قرارداد کاری

عدم تمدید قرارداد کاری

یکشنبه 21 مرداد 1397 0
کار اجباری در قانون کار

کار اجباری در قانون کار

چهارشنبه 18 بهمن 1396 0
صلح عمری

صلح عمری

شنبه 14 بهمن 1396 0
ضبط وجه الکفاله

ضبط وجه الکفاله

پنجشنبه 12 بهمن 1396 0
ریز حساب هزینه ساختمان

ریز حساب هزینه ساختمان

پنجشنبه 30 آذر 1396 0
مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت

دوشنبه 27 آذر 1396 0