نمونه رای شورای حل اختلاف مطالبه وجه چک در اراک

دادگستری کل استان مرکزی

پرونده کلاسه ... شعبه 16 شورای حل اختلاف (حقوقی) شهری اراک تصمیم نهایی شماره ....

خواهان : آقای ... فرزند ... با وکالت خانم ... فرزند ... به نشانی ...

خوانده : آقای ... فرزند ... به نشانی ..

خواسته: مطالبه وجه چک

 

رای شورا

 

در خصوص دعوی آقای .. با وکالت خانم .. وکیل پایه یک دادگستری بطرفیت آقای .. فرزند ... به خواسته مطالبه .. ریال وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه کپی چک شماره .. مورخ .. از حساب جاری .. عهده بانک صادرات به مبلغ .. ریال و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه استماع اظهارات اصحاب دعوی نظر به اینکه خوانده با حضور در شعبه اصالت چک مدرک دعوی را پذیرفته و به صدور آن از ناحیه خود قرار دارد

 

و دفاع موجهی از خود به عمل نیاورده لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و در مورد خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه تاریخ سر رسید چک .. بوده و در تاریخ .. گواهی عدم پرداخت صادر شده است ولی در تاریخ .. جهت مطالبه اقامه دعوی شده است و با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه خلاف اصل بوده و خواهان با فاصله اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده است و نظر به عدم اقدام قانونی برای طرح دعوی ظرف مدت یکساله مقرر در قانون تجارت چک مورد نظر در زمره اسناد عادی تلقی می شود و خواهان با اراده و اختیار خود در این مدت هیچگونه اقدام قانونی جهت مطالبات خود به عمل نیاورده لذا برابر قاعده اقدام استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه مدت زمانی را که خود به هر دلیل به خوانده جهت پرداخت مهلت داده است ندارد

تبلیغات متنی:        وکیل چک        وکیل چک برگشتی        مشاوره حقوقی          وکیل

و از سوی دیگر در ماده .. قانون آیین دادرسی مدنی قید (مطالبه داین) دلالت بر این دارد که دارنده چک قبلا قصد مطالبه نداشته و در نتیجه صادر کننده چک نباید خسارت تاخیر تادیه آن مدت را بپردازد و در ماده مذکور آمده چنانچه دین وجه رایج باشد ؛ چون وجه مندرج چک وجه رایج کشوری است پس داین باید آن را مطالبه کند تا صادر کننده محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه شود و از طرفی برابر اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر با تجاوز به منافع عمومی قرار دهد که در این مورد خواهان به قصد دریافت خسارت تادیه با تاخیر نسبت به مطالبه وجه چک اقدام نموده است بنابراین قاعده عدل و انصاف اقتضا میکند که خسارت تاخیر تادیه صرفا از زمان تقدیم دادخواست مورد توجه و محاسبه قرار گیرد. نه از سر رسید چک با این اوصاف و مستندا به مواد ... قانون تجارت ناظر به ماده ... قانون مذکور و مواد .. قانون شوراهای حل اختلاف و مواد .. قانون مدنی و ... قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... ریال بابت اصل خواسته .. ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت .. لغایت زمان اجرای کامل حکم که توسط واحد اجرای احکام مدنی احتساب و از خوانده وصول و به خواهان ایصال خواهد شد و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و دعوی در این قسمت نسبت به مازاد غیر وارد تشخیص . مستندا به ماده ..  قانون آیین دادرسی مدتی و قاعده اقدام و قاعده عدل و انصاف حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اراک می باشد.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد