نمونه رای دادگاه کیفری مطالبه وجه چک و صدور چک بلا محل در تهران

پرونده کلاسه .....92099821402 شعبه 1045 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران( 1045 جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره ...

واخواه: ...

واخوانده:

خانم م.ع. فرزند ن. به نشانی تهران، میدان فاطمی

اتهام: صدور چک بلا محل

گردشکار: به تاریخ در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص واخواهی آقای م.ص. فرزند ع. از دادنامه شماره 975 مورخه 29/6/93 که در پرونده کلاسه ...930 این شعبه صادر شده با توجه به محتویات پرونده، استماع اظهارات طرفین، ملاحظه مدارک ابرازی و توجها به ادعای واخواه مبنی بر اینکه تاریخ واقعی صدور چک .. – 22/8/92 موضوع دعوا مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک اصطلاحا وعده دار صادر گردیده است و چک .. – 3/9/92 بدون تاریخ می باشد و دادگاه به منظور حفظ حقوق احتمالی و جلوگیری از تضییع حق با پذیرش استدعا به لحاظ فنی بودن امر موضوع را به کارشناس رسمی در زمینه اصالت خط و امضاء ارجاع که نظریه مزبور نیز با اوضاع حاکم بر قضیه تناقی و تعارضی ندارد و علیرغم ابلاغ به واخوانده مصون از تعرض و اعتراض موجه و مدلل قرار گرفته است.

تبلیغات متنی:     وکیل چک      مشاوره حقوقی       مشاوره حقوقی تلفنی           وکیل پایه یک دادگستری

لذا دادگاه مستندا به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 ضمن نقض دادنامه مذکور به استناد بند 5 ماده 13 قانون اصلاحی صدور چک و ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری فوق الذکر و همچنین قاعده فقهی اصاله البرائه حکم بر برائت واخواه از بزه انتسابی صادر واعلام می نماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1045 دادگاه کیفری 2 تهران

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد