نمونه رای دادگاه کیفری جعل در مدارک بیمه در تهران

 

دادگاه1044کیفر ی دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران

پرونده کلاسه -----شعبه کیفری دو مجتمهع قضایی شهید قدوسی تهران (1044جزایی سابق )تصمیم نهای شمااره

شکایت

خانم .------فرزند ------به نشانی -----

2.شرکت بیمه توسعه به نشنی

متهم :

اقای ------- با وکالت اقای توحید زینالی فرزند اورجعلی یه نشانی هفت تیر ضلع شمالی غربی کوجه شهید مازندرانی واقای کامبیز مختاری فرزند سیف اله به نشانی تهران خ ولیعصر بعد از پل همت

اتهام ها:

1.استفاده از اوراق اقا ---- فرزند ---- بلحاظ عدم دسترسی به وی مبنی بر جعل واستفاده از سند مجمول (موضوع امضاءومهر ظهر یک فقره  جک به شماره  ---- به عهده بانک سامان به مبلغ دو میلیارد ریال )به شرح کیفر خواست صادر ه از دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 7 تهران باعنایت به محتویات پرونده تحقیقات انجام شده اظهارات شهود متهم مبنی براینکه چک موضوع شکایت با مشخصات طهر جک که دارای امضاءومهر شرکت شرکت شاکی جعل بوده تحویل شرکت -----تحویل شده است همچنین نظریه کارشناس انتساب امضا

تبلیغات متنی:     مشاوره حقوقی تلفنی      وکیل      وکیل کیفری    وکیل بیمه

ءجعل به متهم را به صراحت اعلام ننموده وفقط اعلان داشته که امضاءظهر چک منتسب به شاکی نمیباشد علیهذا دادگاه با توجه به مراتب فوق ودفاعیات متهم در مراحل تحقیق در دادسرا ودفاعیات وکیل وی بلحاظ عدم کفایت دلیل بزه انتسابی از باحیه متهم احراز نمی شود ومستندا به اصل کلی برائت وماده 120 قانون مجازات اسلامی وماده 4قانون ائین دادرسی کیفری مصوب 1392حکمبر برائت متهم صادر واعلام می گردد این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است

رئیس شعبه  104. دادگاه کیفری دوتهران –حبیب اله هاشمی

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد