نمونه رای دادگاه کیفری جعل در آمل

شعبه 101 دادگاه عمومی( جزایی) شهرستان آمل

پرونده کلاسه .....89099812126 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان آمل دادنامه شماره .....90099712111

شاکی: آقای ... با وکالت آقای م.ب. به نشانی آمل خیابان امام رضا

متهم: آقای ...

 

تبلیغات متنی:    مشاوره حقوقی          وکیل کیفری

 

اتهام: جعل

رأی دادگاه

در این پرونده آقای م. فرزند ع. متهم است به جعل امضاء شاکی آقای ع. در چهار فقره سفته به شماره های ... و نیز در سه فقره برگه مربوط به تسهیلات بانک ملی دادگاه با توجه به قرار مجرمیت صادره از سوی شعبه سوم باز پرسی و کیفر خواست صادره از سوی معاون دادسرای عمومی و انقلاب آمل و نتیجه کارشناسی خط و امضاء و قابل پذیرش نبودن دفاعیات و انکار اتهام انتسابی از سوی نامبرده و سایر قرائن و امارات موجوده اتهامش محرز است و مستندا به ماده 536 ق.م.ا. بابت جعل به پرداخت چهار میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت محکوم می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر مازندران می باشد.

رئیس شعبه 101 جزایی آمل

برچسب ها: جعل سفته

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد