نمونه رای دادگاه کیفری استفاده از سند مجعول در بروجرد

اتهام: استفاده از سند مجعول

 

رأی دادگاه

حسب شکایت آقای ر.ر. فرزند ج.، متولد سال 1338 با وکالت آقای ف.ک. و نیز با توجه به کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجرد، آقای ع.ر. فرزند پ. متولد سال 1339 با وکالت آقای و.س. متهم است به استفاده از سند مجعول با این توضیح که متهم مقداری اراضی از آقایان خ. و خ.( پدر و پسر که هردو نفر مرحوم شده اند) خریداری که بنابر اظهارات کاتب، ادعای شاکی و تایید آن توسط فرزند مرحوم خ.م. با کتابت قرارداد عادی مجددا حدود آن را تغییر و به امضاء متوفیان میرساند

تبلیغات متنی:    وکیل کیفری           بهترین وکیل کیفری در تهران             وکیل

و این موضوع را کارشناس خط شناسی و تشخیص هویت تایید کرده که امضاء ذیل قرارداد موضوع نزاع به امضائات فروشندگان ملک( مرحومان م.) شباهت کامل دارد و پرونده با این وضعیت منتهی به قرار مجرمیت و کیفر خواست شده و از دادگاه به دادسرا ارسال شده است.

علیهذا دادگاه با توجه به مقدمه ی پیش گفته ، اظهارنظر کارشناس خط در مورد مطابقت امضائات مسلم الصدور متوفیان( فروشندگان ملک به متهم) با امضائات ذیل قرارداد موضوع نزاع و عدم وجود هرگونه دلیلی بر وقوع جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول،‌ دادگاه مستندا به اصل 37 از قانون اساسی حکم بر برائت متهم را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان لرستان می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری بروجرد

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد