نمونه رای دادگاه خانواده منع اشتغال زوجه در قزوین

خواسته: منع اشتغال زوجه / زوج ( غیر مالی)

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای................... به طرفیت خوانده خانم.................. به خواسته صدور حکم مبنی بر منع اشتغال به کار زوجه در خارج از خانه به لحاظ منافات با مصالح خانوادگی با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه اولاً : در خصوص ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه مبنی براینکه خواسته خواهان جزء موارد احصایی در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی نمی باشدبا این وصف خواسته خارج از صلاحیت دادگاه خانواده می باشد

 

تبلیغات متنی:     وکیل خانواده          الزام به تمکین             مشاوره حقوقی خانواده            وکیل طلاق

 

با توجه به اینکه اولاً : دادگاههای موجود دادگاههای عام می باشند و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مطروحه را دارند و تخصیص یک شعبه به دادگاه خانواده و تخصیص یک شعب دیگر به دادگاه حقوقی تقسیم داخلی است ثانیاً : صرفنظر از آن چنانچه خواسته مذکور جزء موارد احصایی در ماده مذکور نمی باشد ولی قانون مذکور در ماده 58 خود قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 را نسخ ننموده است و در ماده 18 قانون سال 1353 رسیدگی به خواسته مزبور را در صلاحیت دادگاه خانواده ذکر نموده است ثانیاً : شغل خوانده در متن عقدنامه دانشجو قید گردیده است و زوجه هنگام ازدواج محصل بوده است و شاغل نبوده است ثالثاً : خواهان اعلام داشتند اشتغال به کار زوجه در خارج از خانه منافات با مصالح خانوادگی وی دارد و صلاح نمی داند که همسرش در دفتر وکالت منشی باشد و با افراد گوناگون روبرو شود رابعاً : خوانده دلیل و مدرکی که حاکی از اجازه شوهرش مبنی بر اشتغال وی در خارج از خانه باشد به دادگاه ارائه ننموده است خامساً : از نظر شرع مقدس اسلام رفتن همسر به بیرون از خانه بدون اجازه شوهرش اشکال دارد و مورد لعن قرار گرفته است

 

بنابراین دادگاه بنا به مراتب مذکور و محتویات پرونده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد ماده 1117 قانون مدنی و ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 حکم به منع اشتغال زوجه در خارج از خانه صادر و اعلام می نماید و نیز باستناد مواد 502، 503، 515 و 519 ق. آ. د. م. خوانده را به پرداخت مبلغ 445000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم استان قزوین خواهد بود.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد