نمونه رای دادگاه خانواده مطالبه مهریه در قم

1

دادنامه

خواهان : خانم م.م. فرزند ا. به نشانی زنجان _ ابهر_ صایین قلعه

خوانده: آقای ح.ع. فرزند ی. با وکالت آقای م.ن. فرزند م. به نشانی تهران اتوبان امام علی (ع) بزرگراه شهید محلاتی

خواسته: مطالبه مهریه

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند ا. به طرفیت آقای ح.ع. فرزند ی.  با وکالت آقای م.ن. به خواسته مطاله مهریه به میزان 5 عدد سکه تمام بهار آزادی و سه دانگ از یک ساختمان مسکونی واقع در شهر قم به مساحت 55 متر مربع به شماره پلاک ثبتی یک فرعی از 1528 اصلی واقع در بخش 2 قم، به این شرح که خواهان اظهار داشته به موجب سند نکاحنامه مورخ 10/3/90، با عقد نکاح منقطع به مدت 5 سال از تاریخ 10/3/90 تا مورخ 10/3/95 و با مهریه 5 عدد سکه تمام بهار آزادی و سه دانگ از یک ساختمان مسکونی واقع در قم به مساحت 55 متر مربع به پلاک ثبتی یک فرعی از 1528 اصلی واقع در بخش 2 قم با خوانده ازدواج کرده لکن عروسی و نزدیکی صورت نگرفته است و چون خوانده از پرداخت مهریه وی خودداری می نماید لذا محکومیت وی را به شرح خواسته تقاضا می نماید. و خوانده نیز اظهار داشته نزدیکی انجام نگرفته و وی تمام باقی مانده مدت عقد را به خواهان بذل نموده است لذا نصف مهریه را که به خواهان تعلق می گیرد، حاضر است پرداخت نماید با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین ملاحظه می شود

تبلیغات متنی:     وکیل خانواده       مهریه            مراحل اجرا گذاشتن مهریه             وکیل طلاق

زوج تمام باقی مانده مدت عقد را بذل نموده و مواقعه نیز انجام نگرفته است مع الاوصاف دادگاه دعوی خواهان  آزادی نسبت به نصف مهریه وارد ندانسته و مستنداً به مواد 1082و 1097 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نصف مهریه مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به نصف دیگر مهریه مذکور،  نظر به اینکه مواقعه صورت نگرفته و زوج نیز تمام باقی مانده مدت را بذل نموده است،  لذا دادگاه به استناد ماده 1097 از قانون مدنی و زوج نیز تمام باقی مانده مدت را بذل نموده است،  لذا دادگاه به استناد ماده 1097 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان قم می باشد.

رئیس شعبه 15 محاکم عمومی حقوقی قم _ ج.ج

1

1 نظرات

مجید می گوید:
سه شنبه 24 مهر 1397

ممنون

پاسخ

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد