نمونه رای دادگاه خانواده طلاق توافقی در تهران

شعبه 285 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

پرونده کلاسه .....94099802 شعبه 285 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره .....9409970243

خواهان: آقای الف.ت. فرزند د. با وکالت آقای م.ن. فرزند م. به نشانی تهران، اتوبان امام علی شهید محلاتی ...

خوانده: خانم ز.م. فرزند ج. با وکالت خانم الف.ش. فرزند م. به نشانی تهران، تهران نو، خیابان مهربار ...

خواسته: طلاق توافقی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ت. فرزند د. با وکالت آقای م.ن. فرزند م. بطرفیت خانم ز.م. فرزند ج. با وکالت الف.ش. فرزند م. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش( طلاق توافقی) جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره ..59 مورخ 10/8/92 دفتر رسمی ازدواج شماره 79 حوزه ثبت ساوجبلاغ که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده

 

تبلیغات متنی:     وکیل طلاق            وکیل خانواده        نفقه          مشاوره حقوقی خانواده

 

و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین و نظر به اصرر زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتمع قضایی مثبوت به شماره .. تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل و علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده، و این دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذا تقاضای آنان را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد 25، 26 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلام گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود؛ زوجه در قبال طلاق زوج کلیه حق و حقوق خود را از جمله مهریه – نفقه – اجرت المثل – نحله – جهیزیه را بذل و وکیل زوج قبول بذل می نماید.

 

در اجرای ماده 36 قانون مذکور زوج در محضر دادگاه وکالت بلا عزل به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق در صورت عدم حضور زوج تفویض نمود. زوجه حسب اقرار خود و نیز گواهی صادره از پزشکی قانونی به شماره ... مورخ 13/11/94 باکره می باشد و طلاق واقع شده از نوع بائن غیر مدخوله می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. گواهی صادره در اجرای ماده 34 همان قانون طی سه ماه از تاریخ رأی قطعی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه گواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و یا تسلیم کننده گواهی به دفترخانه ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگردد و یا مدارک لازم را به دفتر ارائه ننماید گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج مندرج  در این گواهی نیز ملغی خواهد بود. اجرای صیغه طلاق حسب ماده 37 قانون مذکور با رعایت جهات شرعی در قبال طلاق خلع به زوج بذل دفترخانه طلاق و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت.

رئیس شعبه 285 دادگاه عمومی( خانواده) تهران

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد