نمونه رای دادگاه خانواده طلاق به درخواست زوجه در کردستان

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قروه

دادگستری کل استان کردستان

پرونده کلاسه ...9509988734200 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قروه تصمیم نهایی شماره ...9509978734200

خواسته: طلاق به درخواست زوجه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع و ثبت آن به کلاسه بالا اینک به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه دادگاه عمومی قروه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم .. به طرفیت آقای .. به خواسته ی صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق ) بر اساس وکالت رسمی شماره ..62 مورخ 11/5/93 وکیل خواهان در شرح خواسته بیان داشته موکل بر اساس عقدنامه شماره ..106 مورخ 25/4/84 دفتر ازدواج 93 قروه با خواهان عقد ازدواج دائم منعقد کرده است

که حاصل زندگی یک فرزند دختر می باشد و با توجه به اینکه خواهان از تامین هزینه های زندگی کوتاهی نموده است و اختلافاتی از قبل وجود داشته لذا اقدام به دادن تعهد رسمی وکالت در طلاق به موکل نموده است لذا حسب وکالت نامه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با بذل کلیه حقوقات مالی به غیر از مهریه را نموده است خوانده در جلسه رسیدگی در دفاع از خود بیان داشته که به وظایف خود عمل کرده ام هزینه های زندگی را تقبل نموده ام و مواد مصرف نمی کنم مفاد وکالت را قبول دارم اما به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستم دادگاه طرفین را به داور معرفی نموده که نهایتا دوران در نظریه مشترک بیان نموده اند نظر به اینکه زوجه خواستار طلاق می باشد به نتیجه مثبت نرسیده اند و راهی غیر طلاق را پیشنهاد ننموده اند

تبلیغات متنی:   وکیل خانواده    طلاق توافقی     مشاوره حقوقی خانواده

دادگاه با توجه به اینکه وکیل زوجه دعوی را به طرفیت زوج طرح نموده و در خواسته وکالتنامه با حق طلاق را مورد استناد قرار داده است و خود زوج که اصیل آن وکالت است در جلسه بیان داشته که حاضر به طلاق نیست حال با توجه به عمومات عقد وکالت و با استفاده از مفهوم ماده ی 983 قانون مدنی نظر به اینکه اصیل خود در جلسه حضور داشته راضی به طلاق نبوده است لذا جهتی برای استناد به وکالت نامه وجود ندارد لذا با استناد به ماده ی 1133 قانون مدنی که طلاق را حق مرد دانسته و در مانحن فیه چنین اراده ی وجود نداشته است دادگاه مستند به ماده ی 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. حکم صادر ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کردستان می باشد.

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قروه – الف.ح.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد