نمونه رای دادگاه خانواده طلاق به خواست زوجه و عدم امکان سازش در اصفهان

خواهان :اقای محمد م فرزند محمد علی با وکالت اقای اقای ب م  فرزند محمد به نشانی کاشان بلوار بوستان

خوانده:خانم م فرزند صفر علی به نشا نی میدان درب عطا خ غیاث الد ین  جمشیدی

خواسته : طلاق به درخواست زوجه

گرد شکار :دادگاه با اوراق ومحتو یات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای منماید

رای دادگاه

در خصوص داد خواست خواهان اقای م فرزند محمد علی با وکا لت اقای  ب م به طرفیت خوانده خانم ج فرزند ص با وکالت ن ف بخواسته ی تقاضای صدور گواهی عدم امکان  سازش به شرح و توضیح دادخواست

وصورتجلسات مضبوط در پرونده دادگاه با بررسی  جمیع اوراق و محتویات پرونده  به شرح دادخواست خواهان وضماعم ان از جمله کپی مصدق سند نکاحیه شماره 873 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازواج شماره  ی 29 حوزه ثبت کاشان رابطه زوجیت دائم بین طرفین دعوی به موجب  عقد نکاح را محرز دانسته

و هچنین از توجه به اظهارات طرفین و لوایح ضمیمه  پرونده واصرار زوج به طلاق واینکه مساعی دادگاه وداوران جهت صلح وسازش انها موثر واقع نگردیده وبا امعان نظر به قاعده  فقهی <<الطلاق بید اخذ باالساق>> بااستنناد به مواد 26و29قانون حمایت خانواده مصوب1391 وماده 1133 و1155قانون مدنی وگواهی عدم امکان سازش جهت جاری شدن صیغه طلاق بین زوجین مترادفین دراین پرونده صادرواعلام مینماید

وانها می توانند به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه وپس ازانتخاب نوع طلاق نسبت ثبت رسمی ان اقدام نماید رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود با توجه به یائسه بودن وسن زوجه طلاق فاقد عده می باشد درخصوص حقوق مالی زوجه به استناد ماده ی 29قانون حمایت خانواد ه دادگاه بدین شرح اتخاذ تصمیم می نماید.

 

تبلیفات متنی: وکیل خانواده      دادگاه خانواده     سوالات حقوقی خانواده

 

در خصوص مهریه زوجه طبق سند رسمی شماره 14483مورخه 2/4/94تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 3 بخش کهریزک اقرار به دریافت مهریه از زوج نموده ودر جلسه رسیدگی نیز این این مطلب را تایید نموده است ودر خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک نظر یه اینکه روج مدعی گردیده حسب اقرار نامه رسمی شماره ی 14483مورخه 6/4/94 صادره از دفتر خانه اسناد رسمی شماره 3 بخش کهریزک زوجه اقرار به دریافت اجرت المثل نموده

لیکن زوجه در جلسه رسیدگی اعلام نموده است که اجرت المثل رادریافت ننموده وامضاء نمودن  وسند نیز ناشی از بی سوادی وی بوده است و زوجه در   جلسه رسیدگی اعلام نموده است که اجرت المثل دریافت ننموده م و نفقه بنده چند سال پرداخت نشده است ونهایتا زوجه اعلام نمو ده است

چنانچه زوج در خصوص پرداخت اجرت المثل ونفقه معوقه اتیان سوگند نماید ادعای وی رامی پذیرم و زوج در جلسه دادگاه اتیان سوگند نموده است که اجرت المثل ونفقه زوجه را پرداخت نموده فلذا زوجه اعلام نموده باتوجه  اتیان سوگند در خصوص نفقه معوقه واجرت المثل ادعایی ندارد درخصوص شرط تصنیف دارایی باعنایت به اینکه این شرط در سند نکاحیه رسمی زوجین قید شده است فلذا این موضوع منتفی است در خصوص جهیزیه زوجه اعلام نموده

که جهیزیه تحویل وی شده وادعایی در این پرونده ندارد ودر خصوص  حضانت فرزندان مشترک نظریه اینکه فرزندان مشترک همگی بالغ واختیار تعیین زندگی با هریک از والدین را دارند فلذا موضوع حضانت منتفی  میباشد و مدت   اعتبار حکم مذکور برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس از تاریخ قطعیت رای یا ابلاغ رای قطعی میباشد . رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد