نمونه رای دادگاه خانواده تحقق وکالت در طلاق در صورت فرزند دار نشدن زوج ظرف 5 سال از تاریخ عقد در آذربایجان شرقی

شرط بند 10 عقدنامه ازدواج( تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجاد شده برای زوجه نخواهد بود.

مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور – تاریخ رأی نهایی: 21/12/1392 شماره رأی نهایی .....92099709068

رأی دیوان

فرجام خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره ..9 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تایید دادنامه شماره ..3 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم ٫ طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به عقد دائمی زوج درآمده ولی به علت ٫عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به ٫بچه دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از بند 10 شروط ضمن عقد خواستار طلاق گردیده

 

تبلیغات متنی:      طلاق از سمت زوجه          وکیل طلاق           طلاق توافقی         وکیل خانواده

 

و محکمه با توجه به محتویات پرونده طرفین و چندین بار استعلام از ٫پزشکی ٫ قانونی و ملاحظه پاسخ های واصله نهایتا تخلف زوج از بند 10 ٫شروط ٫ضمن ٫عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع بیماری واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه ها می تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم ها و کاهش قدرت باروری گردد.. زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد

 

و قدرت باروری داشته باشد، ولی نظر به اینکه پس از مدت پنج سال از تاریخ عقد قادر به بارور سازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده ایجاد شده و حتی معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجاد شده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تاکید نموده در حالی که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به عوارض جسمی دیگر زوج که باعث بچه دار نشدن زوجه می گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی از نظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته ابرام می گردد. رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد