نمونه رای دادگاه خانواده اعمال حق طلاق به جهت اعتیاد زوج در تاکستان

رأی دادگاه

خواهان مدعی است به تاریخ 10/9/1388 به عقد نکاح دائم خوانده درآمده و حاصل این ازدواج یک فرزند دختر پنج ساله به نام م. می باشد. چون خوانده به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد و تلاش خواهان و خانواده ی وی در جهت ترک اعتیاد موثر واقع نگردیده ضمن این که خوانده دارای سوابق کیفری متعدد می باشد و مطابق با سند نکاحیه خواهان به خوانده وکالت بلاعزل در طلاق در صورت اعتیاد اعطاء نموده است. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، اولا که زوجیت با رونوشت مصدق سند نکاحیه ی شماره ی ...457 مورخ 10/9/1388 دفتر ثبت ازدواج شماره ی 64 حوزه ی ثبت ضیاء آباد بین طرفین محرز می باشد. ثانیا تلاش دادگاه در ایجاد صلح و سازش بین طرفین موثر واقع نگردیده و داوران طرفین در جهت اصلاح ذات البین و با مذاکره با طرفین توفیقی حاصل نکرده اند و سعی و مساعی مرکز مشاوره خانواده که نظریه ی مورخه ی 13/4/1394 حاکی از آن می باشد. منتهی بر عدم سازش گردیده است. خوانده در برابر ادعای خواهان دفاع قابل توجهی اقامه ننموده است و دلیلی مبنی بر رد ادعای وی ارائه ننموده است. علی الهذا دادگاه نظر به ملاحظه ی رونوشت سند نکاحیه و امضاء شروط ذیل آن علی الخصوص بند های 7 و 9 سند نکاحیه توسط خوانده و نظر به سند رسمی و تعهد نامه ی محضری مورخه ی 25/9/1393 که ذیل آن خوانده متعهد گردیده است از هیچ گونه مواد افیونی و مخدر و مشروبات استفاده ننموده و سعی در ترک و درمان اعتیاد خود نماید

 

و در صورت عدم انجام تعهد خواهان جهت مطلقه نمودن خود به مراجع قضایی مراجعه نماید. که اقرار ضمنی مبنی بر اعتیاد خوانده محسوب می گردد و نظر به اخذ سوابق کیفری زوج که حاکی از وجود دو فقره سابقه در خصوص استعمال مواد مخدر و چند فقره سابقه ی کیفری دیگر می باشد و با توجه به تحقیقات محلی صورت گرفته که موید وجود سابقه ی استعمال مواد مخدر توسط خوانده بوده و به عنوان اماره ی قضایی قابل استناد می باشد و با توجه به سایر محتویات و امارات موجود در پرونده که مجموعا حاکی از وجود اعتیاد مضر زوج که محل زندگی خانوادگی بوده و ادامه ی زندگی برای زوجه را دشوار نموده است. خواسته ی خواهان را قابل اجابت تشخیص داده و ضمن احراز شرایط اعمال وکالت از ناحیه ی زوجه در طلاق مطابق با بند های 7 و 9 سند نکاحیه مستندا به مواد 1119، 1133، 1138، 1144 قانون مدنی و ماده ی 36 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوجه اجازه می دهد به وکالت از زوج و با بذل یک عدد سکه از مهریه ی خود نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید. زوجه مهریه ی خود را به صورت علی الحده مطالبه نموده است و در رابطه به سایر حقوق مالی خود می تواند با تقدیم دادخواست اقدام نماید و جهیزیه ی زوجه در ید وی باشد. فلذا دادگاه در رابطه با موارد فوق مواجه با تکلیفی نمی باشد. زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام م. متولد 23/12/1389 می باشند که تا هفت سالگی حضانت آن بر عهده ی زوجه خواهد بود

 

تبلیغات متنی:            وکالت در طلاق               مشاوره حقوقی              مشاوره حقوقی تلفنی

 

و با توجه به سوابق کیفری و اعتیاد زوج پس از آن نیز اخذ حضانت و نگهداری فرزند مشترک توسط زوج مستلزم طرح دعوی علی الحده واحراز صلاحیت وی می باشد. در خصوص ملاقات فرزند مشترک دادگاه با توجه به مصلحت طفل و محتویات پرونده هر هفته روزهای دوشنبه و جمعه از ساعت پانزده الی هجده عصر وقت ملاقات برای زوجین تعیین می نماید که مکان تحویل فرزند بدوا با توافق طرفین و در صورت عدم توافق کلانتری 12 تاکستان خواهد بود، زوجه مطابق با نتیجه ی آزمایش مورخه ی 14/7/1394 به شماره ی ...19 پزشکی قانونی تاکستان باردار نمی باشد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تاکستان ـ ع.ف.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد