نمونه رای دادگاه حقوقی چک در کرمانشاه

خواسته :مطالبه وجه چک

رای دادگاه

در مورد دعوای اقای ح-ج به وکالت از خانم ل –ج طرفیت اقا ی م –م با وکالت اقی م- ر- به خواسته مطالبه 630000000ریال به انضمام خسارت دادرسی وخسارت تاخیر در تادیه تا زمان وصول

نظر به اینکه اولا یک فقره جک مورد استناد خواهان به شماره ---81ج196مورخ 17/11/1389به  عهده بانک شعبه شهدای کرمانشاه به مبلغ خواسته ظهور در بدهی خوانده در حق خواهان را دارد وگواهی عدم پرداخت صادر شده از ناحیه بانک محال علیه دلالت بر عدم پرداخت دین خوانده دارد ثانیا :خوانده با قبول صدور چک در وجه خواهان مدعی شده که وجه جک در صورتی قابل مطالبه است که حکم به بطلان معامله ایادی قبلی و ی به شرح دادنامه -----------89099این مرجع قطعیت یابد وبرای اثبات این ادعای خود به نوشته بدون امضای طرفین مورخ 9/9/1389استناد کرده است اما نظریه به اینکه این نوشته به امضای طرفین نرسیده است بنابراین سند محسوب نمی شود وبه کسی قابل استناد نبوده وقابل ترتیب اثر نخواهد بود وصرف نظر از این چک صادره

تبلیغات متنی:    وکیل چک      وکیل چک برگشتی    وکیل پایه یک دادگستری

دارای وصف ---------وبه محض صدور از معامله منشاءان منفک کی شود نظر به اینکه در متن چک صراتا قید شده است بابت فسخ معامله صادر شده ومتعاقب ان نیز خواهان با فسخ معامله برا ی اعاده مالکیت خوانده بر ملک مورد معامله به موجب سند رسمی شماره --=11مورخ 9/9/1389دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه به خوانده وکالت دادهاست تا نسبت به انتقال مجدد سند ملک مورد معامله به خود اقدام نماید واین سند مزید صحت ادعای خواهان مبنی بر وکالت در انتقال ان هم با اذن معامله با خود را تفویض بنماید .بنابر این دادگاه ادعای خوانده را موجه تشخیص نداده وبا استصحاب دین حسب ماده ایین دادرسی مدنی خواهان را ثابت تشخیص ومستندا به ماده یاد شده ونیز مواد515؛519

شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی )شهرستان کرمانشاه

دادنامه

و522قانون ایین دادرسی مدنی وماده 3 قانون صدور چک ومواد 313و314قانون تجارت به شرح زیر حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان صادر واعلام میدارد 1- پرداخت 630000000ریال مبلغ بابت اصل خواسته 2-پرداخت مبلغ 12600000ریال بابت هزینه دادرسی 3- پرداخت مبلغ 16320000ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 4-پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت اصل خواسته موضوع بند یک فوق از تاریخ رسیدچک تا زمان اجرا بر اساس نرخ شاخص تورم که در مرحله اجرا محاسبه خواهد شد رای غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وپس از ان ظرف بیست روز پساز ابلاغ قابل تجدید نطر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه است

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد