نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه چک در قرار داد ملکی در اصفهان

دادگستری کل استان اصفهان

 

خواهان : آقای ... فرزند .... با وکالت آقای ... فرزند ... به نشانی. ...

 

خوانده : آقای .. فرزند ... به نشانی. ...

خواسته : مطالبه وجه بابت ...

دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشای رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوای .. با وکالت .. به ظرفیت آقای .. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت ... ریال به لحاظ دارا شدن غیرعادلانه و بلاجهت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه آن به شرح دادخواست تقدیمی بدین خلاصه شرح که خواهان توضیح داده است

 

حدود دو سال و نیم قبل با واسطه خوانده مبادرت به خرید یک قطعه زمین نموده است و یک فقره چک به شماره ... عهده بانک سپه به مبلغ .. ریال بابت ثمن معامله به فروشنده پرداخت می نماید. متعاقبا قرارداد موصوف به دلایلی فسخ شده و فروشنده چک موصوف را به خوانده تحویل میدهد تا به خواهان مسترد نماید لیکن خوانده با بهانه های متعدد از استرداد چک خودداری نموده و طی سند رسمی شماره .. دفتر اسناد رسمی شماره ... کاشان متعهد می شود چنانچه چک را خرج نماید مسؤولیت پرداخت آن را به عهده بگیرد و متاسفانه چک را به شخصی به نام .. خرج نموده و نامبرده به موجب پرونده کلاسه .. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشان علیه خواهان اقدام و وی محکوم به پرداخت وجه چک شده و وی مجبور به پرداخت وجه چک می گردد. لذا بنا به مراتب تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند شماره ... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... کاشان که طی آن آقای .. اعلام نموده است مسؤولیت هر گونه ادعایی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی را نسبت به چک شماره ... عهده بانک سپه را شخصا به عهده میگیرد و با توجه به محتویات پرونده استنادی شعبه .. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشان که به موجب آن خواهان محکوم به پرداخت وجه چک موصوف شده آیت و وجه آن از وی وصول شده است

 

تبلیغات متنی:    وکیل چک            وکیل چک کیفری            نحوه وصول چک برگشتی          شرایط چک کیفری

 

و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دلیل و مدرک و دفاعی که موجبات رد دعوی خواهان را فراهم نماید ارائه نشده است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد .. از قانون مدنی و مواد ... از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ .. ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت وجه خواسته که محاسبه و وصول آن به عهده اجرای احکام مدنی محول می گردد در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد