نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه چک ، خسارت تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل در کرمانشاه

خواسته : مطالبه وجه چک

 

رای دادگاه

 

در مورد دعوی آقای ... به وکالت از خانم ... طرفیت آقای .. با وکالت آقای .. به خواسته مطالبه .. ریال به انضمام خسارات دادرسی تاخیر در تادیه تا زمان وصول .

 

نظر به اینکه

اولا : یک فقره چک مورد استناد خواهان به شماره ... مورخ .. به عهده بانک ملت شعبه شهدای کرمانشاه به مبلغ خواسته ظهور در بدهی خوانده در حق خواهان را دارد و گواهی عدم پرداخت صادر شده از ناحیه بانک محال علیه دلالت بر عدم پرداخت دین خوانده دارد.

ثانیا : خوانده با قبول صدور چک در وجه خواهان مدعی شده که وجه چک در صورتی قابل مطالبه است که حکم به بطلان معامله ایادی قبلی وی به شرح دادنامه ... این مرجع قطعیت یابد و برای اثبات این ادعای خود به نوشته بدون امضای طرفین مورخ .. استناد کرده است.

 

تبلیغات متنی:       چک حقوقی                چک کیفری                 نحوه وصول چک             وکیل چک

 

اما نظر به اینکه این نوشته به امضای طرفین نرسیده است بنابراین سند محسوب نمی شود و به کسی قابل استناد نبوده و قابل ترتیب اثر نخواهد بود و صرف نظر از اینکه چک رو صادره دارای وصف تجریدی و به محض صدور از معامله منشأ آن منفک میشود ؛ نظر به اینکه در متن چک صراحتا قید شده است بابت فسخ معامله صادر شده و متعاقب آن نیز خواهان با فسخ معامله برای اعاده مالکیت خوانده بر ملک مورد معامله به موجب سند رسمی شماره ... مورخ ... دفتر اسناد رسمی شماره .. کرمانشاه به خوانده وکالت داده است تا نسبت به انتقال مجدد سند ملک مورد معامله به خود اقدام نماید و این سند موید صحت ادعای خواهان مبنی بر فسخ معامله و عدم صحت ادعای خوانده است ؛ والا چه معنی دارد که خریدار به فروشنده وکالت در انتقال آن هم با اذن معامله با خود را تفویض بنماید. بنابراین دادگاه ادعای خوانده را موجه تشخیص نداده و با استصحاب دین حسب ماده .. قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده یاد شده و نیز مواد .. و ... قانون آیین دادرسی مدنی و ماده .. قانون صدور چک و مواد ... قانون تجارت به شرح زیر حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان صادر را و اعلام میدارد:

1. پرداخت ... ریال بابت اصل خواسته

2. پرداخت مبلغ .. ریال بابت هزینه دادرسی

3. پرداخت مبلغ .. ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی

4. پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت اصل خواسته موضوع بند یک فوق از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرا بر اساس نرخ شاخص تورم که در مرحله اجرا محاسبه خواهد شد. رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه است.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد