نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه سفته، خسارت دادرسی، خسارت تاخیر تادیه در تهران

1

پرونده کلاسه 94099802..... شعبه 48دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران دادنامه شماره

خواهان : خانم س. ن. فرزند منصور با وکالت آقایم ح فرزند محمد به نشانی تهران – شهید محلاتی

خوانده: خانم ن غ فرزند خیراله به نشانی

خواسته ها:

مطالبه خسارت دادرسی

مطالبه وجه سفته

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

گردشکار: به تاریخ 10/3/1394در وقت فوق العاده شعبه 48دادگاه حقوقی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 940...تحت نظر است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور می نماید

 

تبلیغات متنی:      وکیل وصول مطالبات       مشاوره حقوقی سفته

 

رای دادگاه

در مورد دادخواست خانم س ن با وکالت آقای ح ف بطرفیت خانم ن غ خیرا... به خواسته مطالبه 300000000بابت 3فقره سفته به شماره 841465-841466-841464 و نیز هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و تصویر مصدق 3فقره سفته مستند دعوی و آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مبلغ سفته ها دارد و از طرفی مشارالیه با وصف ابلاغ قانونی در جلسه حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننمود است و مستندات خواهان مصون از ایراد ماند بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد307 و 308قانون تجارت و مواد 198 و 515و 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در  امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ صدالذکر بابت اصل خواسته و مبلغ300000000ریال بابت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 23/1/94 در سفته  تا وصول خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید . رای صادره غیابی ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 48دادگاه حقوقی تهران- مظفری

1

1 نظرات

سعید می گوید:
سه شنبه 11 دی 1397

کجای صفحه است؟ در این صفحه سایت که نمونه رأی وجود ندارد

پاسخ

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد