نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه در مشهد

شعبه 189 شورای حل اختلاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

پرونده کلاسه شماره ....950998750690 شعبه 189 شورای حل اختلاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد تصمیم نهایی شماره ....950997750690

خواهان: آقای ح.ح. فرزند غ.م. با وکالت آقای م.ف.م.ع. به نشانی وکیل آباد

خواندگان : 1- آقای ع.ر. فرزند ح. 2- آقای ک.ر. فرزند م.ع. همگی به نشانی خواف بلوار مصلی 3- آقای الف.م. فرزند ع. با وکالت آقای الف.الف. فرزند ب. به نشانی مشهد بلوار کلاهدوز 4- آقای غ.ف. فرزند غ. به نشانی خواف بلوار مدرس 5- شرکت ساروج گستران به نشانی بلوار فرهنگ

خواسته: مطالبه وجه بابت ..

نسبت به دعوی ح.ح. علیه ع.ر. و الف.م. و الف.م. و غ. ف. و شرکت سایه گستران و ک.ر. بر مطالبه وجه بابت .. قرار عدم استماع دعوا صادر شد.

در وقت فوق العاده کلاسه فوق تحت نظر است. قاضی شورا پس از مشاوره با اعضا محترم شورا و اخذ نظریه کتبی آنها ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

«بسمه تعالی – رای شورا»

در خصوص دعوی 1- آقای ح.ح. به وکالت آقای م.ق. به طرفیت شرکت ساروج گستران 2- آقای الف.م. به وکالت آقای الف.الف. 3- آقای ع.ر. فرزند ح. 4- آقای ک.ر. فرزند م. 5- آقای غ.ف. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 163185000 ریال بابت فروش غذا به انضمام خسارت قانونی از جمله هزینه های دادرسی حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر نادیه به وکیل خواهان با این ادعا که موکلش به موجب قرار شفاهی که با خوانده ردیف دوم منعقد نموده در مورخه 31/3/95 تا مورخه 31/4/93 اقدام به تهیه غذا کارگران وی نموده لکن ایشان از امضای فاکتور های فروش امتناء و برخی از فاکتور هایی که به امضای وی رسیده را نیز در نزد خود نگه داشته نهایتا ایشان همراه سایر خواندگان دارای شرکت در محل بوده اند که مجموعا 163185000 ریال شده فلذا مبلغ را مطالبه نموده است وکیل خوانده ردیف دوم و در مقام دفاع بیان کرده است. دعوی خواهان ارتباطی به موکلش ندارد و فاکتور غذا از سوی موکل امضا نشده است

 

و همچنین طی دادنامه شماره ...9100 شعبه 22 دادگاهی عمومی همین دعوی را مطرح نموده دعوی اش رد شده است و دیگر اینکه خواهان طلب خود را طی یک فقره حواله تعاونی اعتبار اخذ نموده. وکیل خواهان در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده بیان کرده اینکه اعلام شده چک صادر شده در واقع طلب را قبول دارد و لیکن فاکتور کلی فروش به امضای آقای س به نمایندگی از خوانده ردیف دوم غذا را تحویل گرفته و دیگر اینکه شهود نیز به مدیونیت صحه گذاشته اند خوانده ردیف پنجم نیز در مقام دفاع بیان کرده است

 

اینجانب به هیچ عنوان غذایی از جانب آقای ح نبرده ام نه تعهدی داده ام نه امضایی داده ام اگر غذایی داده اند به افراد دیگری داده اند خواندگان ردیف سوم و چهارم در جلسه رسیدگی حضور ندارند ضمنا وکیل خواهان دعوی اش را نسب به شرکت ساروج گستران استرداد نموده است. و با توجه به اینکه خواهان قبلا جهت دعوی را قبلا مطرح که در شعبه 22 مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ عدم فرجه دعوا قرار رد دعوی صادر شده هرچند اعتبار امر مختومه را ندارد ولکن طرح مجدد دعوی علیه کسی که ثابت شده دعوی موجهی بروی ندارد وجهه قانونی ندارد قرار عدم استماع دعوا صادر شود قرار صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد