نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه سفته در کردستان

دادگستری کل استان کردستان

پرونده کلاسه ... شعبه دوم تجدیدنظر استان کردستان ...

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

هیات شعبه : آقایان ... و ...

تجدیدنظر خواه : آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... به نشانی ...

تجدیدنظر خوانده : آقای. ... فرزند ... به نشانی. ..

تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره ... مورخ ... شعبه ششم دادگاه حقوقی سنندج استان کردستان تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای صادر می نماید.

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای ... با وکالت آقای .. به ظرفیت آقای. .. از دادنامه شماره ... مورخ ... در پرونده کلاسه ... صادر از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج دایر بر صدور حکم به فسخ دادنامه واخواسته شماره ... و صدور حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه در دعوای مطالبه مبلغ ... ریال بابت وجه التزام وارد نمی باشد . آنچه مورد ادعای تجدیدنظر خواه میباشد مطالبه مبلغ ... ریال از بابت وجه التزام ناشی از تخلف در پرداخت مبالغ سفته های مورد استناد از تاریخ سر رسید می باشد. که وکیل تجدیدنظر خواه به دلیل مبنای قراردادی خواسته؛ آن را مشمول اصل آزادی اراده متعاملین و مشمول حکم ماده .. قانون مدنی از این نظر آن را قابل مطالبه دانسته است. ولی با عنایت به تفسیر دادگاه از مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تفکیک خسارت ناشی ار عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه شق اول را ناظر به تعهدات غیر پولی و شق دوم را ناظر به تعهدات پولی دانسته است و خسارت ناشی از تاخیر تادیه در تعهدات پولی صرفا مشمول احکام مقرر در قانون از جمله ماده ... قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است. و از آنجایی که شروط ضمن عقد تابع مفسدان و ممنوعیت های موضوع ماده .. قانون مدنی می باشد و شرط نامشروع مطابق بند .. در ماده فوق الذکر باطل و فاقد اثر می باشد تفسیر دادگاه بدوی منطبق بر مقررات مذکور و ناقض قواعد و مقررات قانونی نمی باشد و ناشی از حق دادرس به تفسیر قواعد حقوقی است .

 

تبلیغات متنی:    مطالبه وجه سفته                  نحوه نوشتن سفته               توقیف اموال از سفته

 

بنابراین نظر به اینکه حسب محتویات پرونده دادنامه معترض عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ... قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده .. قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه ؛ دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد