نمونه رای دادگاه حقوقی عزل وکیل در کرمانشاه

رئیس شعبه دادگاه عمومی

1-خواسته :بطلان وکالت به دلیل کلی بودن شرط

2- شرط سقوط حق عزل وکیل پایه یک دادگستری

3- وکالت باموضوعات کلی با اسقاط حق به طور دائم

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم ش به طرفیت خانم مبا وکالت اقای ح نسبت به ان بخش از

از دادنامه شماره -------1509978مورخ 29/3/1395شعبه اول دادگاه عمومی بخش ماهیدشت که به موجب ان با این استدلال که در وکالت نامه رسمی موضوع دعوا مورخ به شماره ----مورخ 666/11/1392تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 70ماهیدشت ؛تجدید نظر خوانده تمام اختیار خود را به تجدید نظر تفویض کرده وحق عزل را از خود ساقط کرده است

به گونه ای که وکیل حاکم بر سرنوشت وزندگی حقوقی موکل شده ومی تواند ومی تواندبه دلخواه تمام امور موکل به دلخواه تمام امور موکل در تمام جهات از جمله ارتباط با نهادهای حکومتی ودولتی وبانک ها ودادگاه واموال منقول وغیرمنقول وانعقاد قراردادو....در کنترل خود بگیرد واین کنترل بدون عزل بوده وتا ابد ادامه دارد مخالف حقوق بنیادین کرامت وحریت انسان موضوع مواد 959و960وق؛م وماده 6ق ا.د.م واصل 19ق.ابوده وباطل است حکم به ابطال وکالت نامه موصوف صادر شده به نحوی نیست که فسخ دادنامه را ایجاب نماید زیرا موضوع قرار داد

تبلیغات متنی:   وکیل بیمه ای     وکیل بیمه      وکیل بیمه ایران

باحق توکیل بسیار کلی وشامل تمام کارهای اداری وحقوقی راجع به امور ذکر شده ودر وکالت نامه از جمله حقوق ومزایای نقدی وغیر نقدی از طرف بنیاد  شهید ودیگر ارگانها وانعقاد قرار دادبا انها کلیه امور راجع به کشت وبرداشت وفروش محصولات اراضی کشاورزی ونیز امور راجع به یک باب ساختمان تجدید نظر خوانده بوده که بدون تردید عقد وکالت با این موضوعات کلی بااسقاط حق عزل به طور دائم که شامل قسمت اعظمی از حقوق مدنی تجدید نظر خوانده است مخالف مستندات قانونی یاد شده می باشد بویژه اینکه عقد وکالت از جمله عقود اذنی و----ومبتنی بر اعتماد وامانت است وانعقاد ان به شرح مقرربین تجدید نظر خواه وتجدید نظر خوانده موجب سلطه دائم وکیل بر تمام امور ذکر شده موکل بوده وهرچند که موکل خود نیز متواند نسبت به انجام ان امور اقدام نماید اما همیشه وتا در قید حیاتند باید در خوف ورجای اقدام با یا عدم اقدام وکیل باشد وهمین امر با حریت شخص مخالف است ورای تجدید نظر خواسته که بر اساس مبانی ومستندات فوق صادر شده است این دادگاه نیز با رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی رای تجدید نظر خواسته را عینا تایید مینمایند رای قطعی است

اعضای شعبه 15دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد