نمونه رای دادگاه حقوقی صدور حکم موت فرضی در تهران

موت فرضی

خواسته: صدور حکم موت فرضی

رای دادگاه

در خصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور حکم موت فرضی دوشیزه ک....... به شناسنامه شماره 547 صادره از تهران متولد 1341 با توجه به اینکه حسب اظهارات خواهان به شرح معنون در عرضحال تقدیمی مشخصی یاد شده در تاریخ مهر ماه 1361 از منزل خارج شده و باز نگشته است و مدت سیزده سال است که از وی اطلاعی در دست نیست که با این وصف و به نظر دادگاه موضوع منطبق با هیچیک از مقررات مواد 1020 و 1022 و 1021 قانون مدنی که مبنای مجوز صدور حکم موت فرضی می باشد نیست علیهذا به نظر دادگاه و با توجه به اینکه غایب مذکور فاقد شرایط لازم از جمله شرط سنی 75 سال و یا سایر شرایط مندرج در مواد یاد شده می باشد دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ وفق مقررات قابل تجدیدنظر است. شعبه 204 دادگاه عمومی تهران _ م

 

تبلیغات متنی:      موت فرضی                   حکم موت فرضی            انحصار وراثت

 

رای دادگاه تجدیدنظر :

رای دادگاه به موجب دادنامه شماره... _ 28/6/74 صادره از شعبه 204 دادگاه عمومی تهران قرار عدم استماع دعوی مریم........ در رابطه به موت فرضی فرزندش کیانا........ صادر گردیده است و خواهان به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است و دادگاه پرونده را مورد امعان نظر قرار داده و با توجه به اینکه دختر ایشان متولد 1341 می باشد و با گذشت سیزده سال عادتا علم به موت حاصل نمی گردد و مورد هم از موارد مندرج 1020 تا 1022 قانون مدنی نمی باشد، علیهذا ضمن رد اعتراض قرار صادره عینا تایید می گردد.

مستشاران دادگاه شعبه اول دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ح. ت. _ د. ا.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد