نمونه رای دادگاه حقوقی صدور حکم تخلیه در کهریزک

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک

پرونده کلاسه .....95099822 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک تصمیم نهایی شماره ...

خواهان: آقای غ.س. فرزند غ. با وکالت آقای ق.

خوانده ها: ...

خواسته: تخلیه

رأی دادگاه

تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه یک باب مغازه تجاری با احتساب کلیه خسارت دادرسی عنوان خواسته خواهان آقای غ.س. می باشد که دعوی خود را به قلم وکیل خود آقای ق. فرزند ح. تنظیم و به طرفیت خوانده آقای ع. فرزند م. طرح و تقدیم محکمه نموده است

 

وکیل خواهان در تبیین خواسته بیان داشته موکل به موجب سند مالکیت پیوست مالک شش دانگ عرصه واعیان یک باب مغازه تجاری به مساحت تقریبی 28 متر مربع با مشخصات وپلاک ثبتی .. فرعی از .9 اصلی مجزی شده از .. فرعی واقع در جاده قم دو راهی پالایشگاه( خیر آباد)‌ جنب اتو سرویس الف. می باشد و سرقفلی ملک مذکور طبق سند عادی و وکالتنامه کاری مورخ 2/9/1375 به خوانده دعوی منتقل شده است و نظر به اینکه خوانده دعوی از تخلیه امتناع می نماید لذا صدور حکم مقتضی مورد استدعاست دادگاه جهت رسیدگی به خواسته خواهان تشکیل جلسه داده و وکیل خواهان بیان داشته خوانده استحقاق دریافت حق سرقفلی طبق قانون 1376 را به نرخ عادله روز دارد و تخلیه مورد اجاره مورد استدعاست به انضمام کلیه خسارت دادرسی خوانده نیز اعلام داشته از سال 1375 مطابق مدارک عادی و رسمی موجود سرقفلی مغازه را به قیمت حدود شش میلیون تومان خریده ام و رونق تجاری در محل ایجاد کرده ام و تاکنون نیز اجاره ملک را پرداخته ام و از اجاره ماهیانه 4500 تومان تا حال که سالیانه 550 هزار تومان باشد پرداخته ام و دعوی تخلیه را قبول ندارم علی ای حال نظر بر اینکه طبق استلامات مربوطه ملک استیجاری مورد ترافع در محلی واقع شده است

 

تبلیغات متنی:      تخلیه املاک               خلع ید              تخلیه ید             خلع ید املاک مشاعی

 

که مطابق ماده 31 قانون روابط موجر سال 1356 اجرای قانون آگهی نگردیده است فلذا دعوی مورد ترافع شامل قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نمی باشد و از طرفی رابطه استیجاری طبق اسناد ارائه شده و اظهارات طرفین در سال 1375 منعقد گردیده است و پس از آن به صورت توافقی تمدید گردیده است لذا دعوی مورد ترافع نیز از شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیز با توجه به ماده 11 قانون اخیر الذکر خارج می باشد لذا تخلیه ملک مورد ترافع شامل قواعد عمومی و قانون عمومی و قانونی مدنی می گردد و هرچند طرفین بنابر توافق در سال 1375 مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین نموده و موجر نیز آن را دریافت نموده است و با رجوع به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به لحاظ فقدان قوانین موضوعه و سکوت قانون با مراجعه به فتاوای معتبر از جمله کتاب استفتائات آیت الله خامنه ای از شماره 1672 تا 1674 خوانده مستحق دریافت حق سرقفلی پرداخت شده در سال 1375 به نرخ عادله روز می باشد لیکن صدور حکم بر پرداخت حق سرقفلی مستلزم تقدیم دادخواست از جانب خوانده به طرفیت موجر می باشد و صدور حکم تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی ملک مذکور نمی باشد چرا که همان طور که ذکر شد موضوع شامل قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نمی باشد

 

تا صدور حکم تخلیه را منوط به پرداخت حق سرقفلی به قید عادله روز بدانیم بنابر مراتب دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان و روابط استیجاری فی مابین طرفین و انقضای مدت اجاره و احراز عدم تمایل خواهان مبنی بر استمرار و تمدید رابطه استیجاری در مجموع خواسته خواهان را وارد و مستندا به مواد 466، 494، 1257، 1258، 1321، 1324 قانون مدنی و مواد 2، 198، 519، 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل عین مستاجره مذکور به خواهان و همچنین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و به پرداخت مبلغ حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران مرجع تجدیدنظر خواهی از آن خواهد بود در صورتی که ظرف مهلت بیست روز تجدیدنظر خواهی به عمل آید.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک – ی.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد