نمونه رای دادگاه حقوقی رفع تصرف در کرمانشاه

شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه

تجدید نظر خواه: آقای م.ر. فرزند ن. با وکالت آقای ق.

تجدید نظر خواندگان: 1- خانم م.ق. ... به وکالت آقای م.الف.

تجدید نظر خواسته از دادنامه شماره ....950 – 23/2/95 صادره از شعبه اول شهرستان پاوه به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق در این مرجع به نظر رسید؛ هیات دادگاه پس از مطالعه مفاد پرونده و پس از مشورت، با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی دادگاه

در مورد تجدید نظر خواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ق.ک. به طرفیت 1- آقای م. 2- خانم ت. 3- خانم س. 4- خانم م. همگی ق. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره .....95099784 مورخ 23/2/95 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاوه که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدید نظر خواه به خواسته رفع تصرف و تجاوز به مقدار 85/296 متر مربع زمین موضوع مبایعه نامه مورخ 13/12/87 و پرداخت خسارات وارد شده به مقدار 628 متر مربع زمین به دلیل از حیز انتفاع خارج شده به مبلغ سیصد هزا تومان با جلب نظر کارشناس صادر شده است.

نظر به اینکه همانطور که مرجع بدوی در دادنامه تجدیدنظر خواسته قید کرده اند، خواسته تجدیدنظر خواه در دادخواست بدوی تقدیمی رفع تصرف و تجاوز غیر قانونی بوده که از جمله مصادیق دعاوی ثلاث یا دعاوی تصرف است و مرجع رسیدگی کننده در این دعاوی باید در صدد احراز ارگان سه گانه دعاوی تصرف شامل: سبق تصرف خواهان – لحوق تصرف خواندگان – بدون مجوز بودن تصرف خواندگان برآید و به هیچ عنوان توجه نمی شود که مالک مال چه کسی است و سند مالکیت رسمی نیز تنها به عنوان دلیل تصرف مورد توجه قرار می گیرد و مستفاد از ماده 162 ق.آ.د.م. سند رسمی نیز تا جایی اماره تصرف محسوب می شود که خلاف آن اثبات نگردد و اقتضا داشت دادگاه محترم بدوی با توجه به عنوان خواسته خواهان، با رعایت مقررات راجع به آن اقدام به رسیدگی می نمود، اما در قرار کارشناسی صادره به تاریخ 11/1/94 و متعاقب آن در قرار کارشناسی هیاتی به این امر توجه نکرده و وارد بررسی سابقه مالکیت زمین گردیده و کارشناسان منتخب دادگاه( چه منفرد و چه هیاتی) نیز بر همین اساس اظهار نظر کرده اند که موثر در دعوا نمی باشد.

 

تبلیغات متنی:         خلع ید                تخلیه ید            تخلیه املاک            تصرف عدوانی

 

با این حال، نظر به اینکه تجدید نظر خواه در توضیح خواسته خود بیان داشته که زمین را به موجب مبایعه در سال 1390 به مورث تجدید نظر خواندگان فروخته و از آن تاریخ تجدید نظر خواندگان در زمین تصرف دارند و دادنامه قبلی صادر شده بین طرفین نیز دلالت بر تصرفات چندین ساله تجدید نظر خواندگان و مورث آنها بر زمین موضوع دعوا دارد و در این مرحله از دادرسی نیز دلیلی که سبق تصرف وی را اثبات نماید ارائه نکرده است. بنابراین رکن اول دعوای تصرف یعنی سبق تصرف تجدیدنظر محرز نبوده و تصرفات اسبق وی برای پذیرش دعوای تصرف کفایت نمی نماید. بنابراین هیات دادگاه با اصلاح اسباب موجهه حکم به شرح فوق، با رد تجدیدنظر خواهی تجدید نظر خواه، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدید نظر خواسته را نتیجتا تایید می نماید. رأی قطعی است.

اعضاء شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه

رئیس دادگاه – م.ح.ک.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد