نمونه رای دادگاه حقوقی دستور تخلیه در شهر کرمان

1

گردشکار – موجر ضمن تقدیم درخواستی اظهار داشته یک باب واحد مسکونی را به مستاجر( خوانده) به اجاره واگذار نموده است، اما علیرغم پایان مدت اجاره در تاریخ مورد اجاره خودداری می نماید. لذا تقاضای تخلیه نموده است. شورا پس از بررسی درخواست مطروحه و مطالعه اصول مستندات متقاضی تبادل نظر توسط اعضا و ملاحظه قبض پرداخت مبلغ ریال به حساب سپرده دادگستری به عنوان یا تسلیم اسناد تعهد آور از سوی موجر به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی می نماید.

دستور تخیله

در مورد درخواست موجر مبنی بر تخلیه یک واحد مسکونی تجاری به پلاک ثبتی شماره ..13 بخش 9 کرمان واقع در رفسنجان – خیابان شهدا – نرسیده به چهار راه شهدا – .. نظر به اینکه رابطه استیجاری ما بین طرفین به حکایت مندرجات سند اجاره عادی ابرازی که در حین تنظیم توسط دو شاهد گواهی شده ثابت بوده و چون مدت عقد اجاره منقضی گردیده و موجر با تقدیم درخواست تخلیه عدم رضایت خود را بر ادامه رابطه استیجاری اعلام داشته، لذا استمرار تصرف مستاجر فاقد و جاهت شرعی و قانونی بوده و در اجرای بند 2 ماده 7 آیین نامه روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 دستور تخلیه بد مستاجر از عین مستاجر از عین مستاجره فوق صادر و اعلام می دارد.

 

تبلیغات متنی:   وکیل ملکی   وکیل پایه یک دادگستری    مشاوره حقوقی حضوری    مشاوره حقوقی

 

اجرای احکام مدنی دادگستری ظرف بیست و چهار ساعت نسخه دوم این دستور را به مستاجر ابلاغ و ظرف سه روز پس از ابلاغ نسبت به اجرای تخلیه وتحویل مورد اجاره به موجر اقدام نمایند.

1

1 نظرات

شهران می گوید:
دوشنبه 19 آذر 1397

افتضاح بود حقه بازی بود فقط برای بازدید از صفحات طراحی شده است به تمام بازدیدکنندگان از صفحات مدیون هستید

پاسخ

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد