نمونه رای دادگاه حقوقی دستور تخلیه در تهران

شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی

بتاریخ 12/5/94 پرونده کلاسه .....94099802 دادنامه شماره .....94099702

مرجع رسیدگی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواسته: تخلیه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر – فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

دستور تخلیه

در مورد درخواست موجر ... تهران بطرفیت مستاجر د. بخواسته تخلیه مورد اجاره عبارتست از یکباب مغازه به پلاک ثبتی ...../24204 بخش ثبتی 11 تهران به مساحت 8/27 متر مربع موضوع اجاره نامه .........551/90 مورخ 17/10/90 بشرح درخواست پیوست با توجه به مفاد درخواست و تصویر مصدق مستندات و عدم ارائه ایراد و تکذیب موثر از ناحیه مستاجر و سایر قرائن و امارات پرونده تقاضای موجر موجه تلقی، لذا دادگاه مستندا به مواد 4، 3، 2، 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1376 و ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مزبور دستور تخلیه عین مستاجره را صادر می نماید.

 

تبلیغات متنی:        وکیل ملکی        وکیل متخصص املاک

 

اجرای این دستور بر عهده ضابطین دادگستری بوده که موظفند ظرف 24 ساعت به مستاجر ابلاغ و ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای دستور اقدام نمایند چنانچه طرفین اظهاری داشتند به عزیمت دادگاه ارشاد گردند

رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران – س.س.م.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد