نمونه رای دادگاه حقوقی خلع ید مشاعی در کردستان

شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان

پرونده کلاسه .....95099887 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تصمیم نهایی شماره .....95099787

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان

هیات شعبه: آقایان ر. و چ. مستشار دادگاه

تجدید نظر خواه: آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ...

تجدید نظر خوانده: آقای ... فرزند ... به نشانی کردستان، قروه ...

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره .....95099787 مورخ 4/8/95 شعبه سوم دادگاه حقوقی قروه شماره پرونده ...950

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای ... با وکالت از آقای ... از دادنامه شماره .....95099787 مورخ 4/8/95 در پرونده ...950 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قروه دایر بر صدور حکم بر بی حقی تجدید نظر خواه در دعوی ایشان به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ... به خواسته تقاضای خلع ید مشاعی از پلاک شماره ..79 فرعی از ..6 اصلی بخش 5 شهرستان قروه و بنای احداثی به انضمام جبران خسارات دادرسی به علت عدم عدوانی بودن تصرف وارد می باشد.

زیرا مطابق ماده 308 قانون مدنی( غصب استیلاء برحق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.) که هدف و منظور قانونگذار از اثبات ید بر مال غیر موردی است که شروع استیلاء به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز و پس از قطع اذن ادامه یابد. با توجه به اینکه مطابق مفاد اظهارنامه ارسالی توسط تجدید نظر خواه خطاب به تجدید نظر خوانده به شماره ...96 مورخ 14/10/1394 تجدید نظر خواه از اذن سابق خود عدول نموده و تقاضای خلع ید تجدید نظر خوانده را از ملک مشاعی نموده است و تجدید نظر خوانده را از ملک مشاعی نموده است

 

تبلیغات متنی:      خلع ید            تخلیه ید            تخلیه ملک مشاعی

 

تجدید نظر خوانده نیز اقرار به تصرف در ملک مشاعی نموده است و آمادگی خود را برای تقسیم ملک نیز اعلام نموده است و لذا براساس قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و لذا خواسته تجدید نظر خواه به نظر این دادگاه محرز و ثابت تشخیص و دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به مواد 308 و 1258 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و مواد 358 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم بر خلع ید مشاعی تجدید نظر خوانده از پلاک ثبتی شماره..79 فرعی از ..6 فرعی از .. اصلی بخش 5 شهرستان قروه و بنای احداثی آن را به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ پانزده میلیون و پانصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه های دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر و مبلغ دو میلیون ریال بابت دستمزد کارشناس بدوی و مبلغ ده میلیون و چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مراحل بدوی و تجدید نظر به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدید نظر خواه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس دادگاه – ع.ر.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد