نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

دادنامه

پرونده کلاسه.....93099802 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی قضایی شهید مدنی تهران

تصمیم نهایی شماره..... 94099702

خواهان: آقای س.آ. فرزند ر با وکالت آقای ن.ا. فرزند ع.ع. به نشانی تهران _ خیابان ولیعصر

خوانده: آقای م.ص. فرزند م. به نشانی مجهول المکان

خواسته ها:

1. مطالبه خسارت 2. الزام به تنظیم سند رسمی ملک 3. الزام به فک رهن

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در مدت فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ن.ا. به وکالت از آقای س.آ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ص. فرزند م. به خواسته

1_ الزام به فک رهن 2_ الزام به تنظیم سند رسمی ملک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 93/60 متر مربع پلاک ثبتی 5315 فرعی از 2269 اصلی بخش ده تهران با توابع و ملحقات 3_ مطالبه خسارات ( محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی مندرج در بند 5 ماده 6 مبایعه نامه از قرار روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 5/10/92 با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح مبسوط مندرج در دادخواست تقدیمی و تشریح کامل موضوع دادگاه از توجه به بررسی مفاد دادخواست و دلایل و مدارک ابرازی و مفاد مبایعه نامه مورخ 10/4/94 فی مابین و پاسخ استعلام از مرجع ثبتی، از طرفی عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه و مصون ماندن دعوی مطروحه از هر گونه انکار_ تردید _ تکذیب، معهذا دادگاه با فرض صحت دعوی مستنداً به مواد 219_221 قانون مدنی و مواد 198_519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به فک رهن از مورد دعوی سپس حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی

پلاک مورد ترافع در حق خوانده و پرداخت وجه التزام قراردادی از قرار روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 5/10/92 لغایت اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و فق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رییس شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران

ح. ا.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد