نمونه رای دادگاه حقوقی تنفیذ صلحنامه انحصار وراثت مال منقول در خرم آباد

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد

خواهان ها: 1- خانم الف.ب. 2- خانم ف.ب. 3- خانم ز.ب. فرزند ن. 4- آقای ع.ب. فرزند ن. با وکالت آقای ع.ک. فرزند ک. و آقای ن.الف. فرزند ع.ع. همگی به نشانی استان لرستان، شهرستان خرم آباد، میدان شهدا

خوانده: آقای ع.الف.ب. فرزند ن. به نشانی استان لرستان، شهرستان خرم آباد، روستای ...

خواسته ها: تنفیذ صلح نامه(‌ اموال منقول) 2- مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقایان 1- ع.ک. 2- ن.الف. به وکالت از خانم 1- الف. 2- ز. 3- ف. 4- آقای ع. شهرت همگی ب. فرزندان ن. به طرفیت آقای ع.الف.ب. فرزند ن. 2- خانم ف.ن.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم بر تایید صلح نامه عادی مورخ 10/11/1389 مقوم به 51000000 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و قانونی اجمالا وکلای خواهان مدعی اند برابر گواهی انحصار وراثت شماره ..10 مورخ 30/9/1392 صادره از شعبه 54 شورای حل اختلاف خرم آباد طرفین دعوی وراث مرحوم ن.ب. می باشند که بجز خوانده خانم ف.ن.ب. که همسر دائمی اش بوده الباقی آنان فرزندانش هستند که وی در تاریخ 8/4/1392 فوت نموده چون مورث طرفین در تاریخ 10/11/1389 برابر صلح نامه مستند دعوی کلیه اموال منقول و غیر منقول خویش را در حق خواهان ها صلح نموده و با پرداخت مبلغ سه میلیون تومان وجه نقد به خوانده ردیف اول قید نموده در الباقی اموال وی که صلح گردیده اند حقی ندارد و اکنون مشارالیه خواهان تقسیم اموال گردیده با معرفی گواه و اتیان سوگند خواستار تحقق خواسته گردیده.

 

تبلیغات متنی:       انحصار وراثت              مراحل انحصار وراثت                 وکیل انحصار وراثت

 

خوانده ردیف اول طی لوایح تقدیمی متعدد با رد موضوع فوق از یک طرف ایراد نموده که نسبت به نوشته مستند دعوی ایراد تردید نماید سپس اظهار نموده که چنانچه امضاء و اثر انگشت ذیل نوشته مال پدرش باشد آنرا از او اخذ کرده اند و او متوجه نبوده و پیرمرد بوده است بعلاوه دفاع نموده که قبض و اقباضی به عمل نیامده و تملکی صورت نگرفته است و ایجاب قبول در صلح نامه نیست و طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت صلح نامه باید ثبت شود که نشده است و قابل ترتیب اثر نیست و گواهان تعرفه شده حین نوشتن حضور نداشته اند و مدعی اتهاماتی به بعضی از آنان شده لیکن دلیلی اقامه ننموده است.

دیگر خوانده نیز ادعای خواهان را رد نموده و اظهار نموده شوهرش این اموال را به آنان نداده است. علیهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده

اولا: ایراد تردید خوانده ردیف اول به نوشته مستند دعوی موضوع اثر انگشت مورث آنان نظربه اینکه ایراد باید منجز باشد لیکن وی بنحو مردد این امر را بیان کما اینکه اظهار نموده اگر هم امضاء و اثر انگشت پدرش باشد چون پیرمرد بوده آنرا از او گرفته اند و ندانسته و دلیلی در خصوص ادعای اخیر ارائه ننموده لذا ایراد را وارد نمی داند

ثانیا: اگر چه در عقد صالح قبض و اقباض موثر نمی باشد اما از آنجا که به موجب دست نوشته مستند دعوی مورث طرفین اموال منقول و غیر منقول خود را در حق خواندگان با بیان صلح( ایجاب) اعلام داشته و استفاده از آنان را تا زمان فوت برای خود محفوظ نموده و با توجه به اینکه خواهان ها قبول خود را پذیرفتن عملی اموال در ملکیت خویش منصه ظهور گذاشته اند و با عنایت به اینکه گواه تعرفه شده خواهان با اتیان سوگند ادعای خواهان ها را بنحو ادعایی تایید و خواهان ها نیز به دلالت محتویات پرونده سوگند تکمیلی در تکمیل ادعای خویش اقامه و در صدق آن سوگند یاد نموده اند

و گواه با گواهی و خواهان ها طی سوگند این معنی که مورث طرفین در همان زمان مبلغ سه میلیون تومان وجه نقد از اموال خویش را به خوانده ردیف اول پرداخت تا بدین نحو وی را بی نصیب ننموده باشد و از طرفین خواندگان ایراد یا دلیل موثری در رد دعوی خواهان ها ابراز و اقامه ننموده اند لهذا من حیث المجموع دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به 753 و 757 قانون مدنی و مواد 230( قسمت اخیر بند ب) و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید صلح نامه عادی مستند دعوی صادر و خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه های قانونی از باب تسبیب در طرح دعوی همگی در حق خواهان ها محکوم می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد