نمونه رای دادگاه حقوقی تخلیه در کرمانشاه

پرونده کلاسه .....87099883 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی( حقوقی) شهرستان کرمانشاه دادنامه شماره .....88099783

خواهان ها: 1- آقای ع. 2- آقای ج. 3- خانم ص.س. 4- خانم و. 5- آقای م. 6- آقای م. 7- آقای م. باوکالت آقای م.

خواندگان: 1- خانم ف. 2- آقای س. 3- خانم ف. 4- خانم پ. 5- آقای م. 6- خانم ر. 7- آقای و.

خواسته: تخلیه

رأی دادگاه

حکایت پرونده از این قرار است که مورث خواندگان، مالک مشاعی ساختمان پشت گاراژ و دکاکین متعلق به مورث خواهان ها بوده و از زیر زمین ساختمان خود به عنوان تالار چلوکبابی ... استفاده می کرده است.

به موجب قرارداد اجاره رسمی شماره ...92 مورخ 20/3/1365 دفتر اسناد رسمی شماره 23 کرمانشاه صحن و حیات گاراژ سابق مورث خواهان ها را اجاره کرده و در اجاره نامه قید شده است «جهت استفاده از فضای ساختمان شخصی ... برای چلوکبابی و حق تغییر شغل ندارد.»

معاینه محل توسط اینجانب متصدی دادگاه و توضیحات طرفین ملاحظه شد: مورد اجاره شامل یک راهرو ورودی با ابعاد تقریبی 6×5/2 متر و صحن حیات با ابعاد تقریبی 15×5/4 متر می باشد( البته زمین پشت نانوایی با ابعاد تقریبی 5/4×5 جزء مورد اجاره نمی باشد) و به ساختمان مشاعی مورث خواندگان پس از طی حیات و تراس ساختمان منتهی می شود که از زیرزمین ساختمان سابقا به عنوان چلوکبابی استفاده می شده و از سال 1383 الی 1387 از آن به عنوان باشگاه ورزشی بانوان استفاده می شده و پس از آن خالی از سکنه بوده و هیچ استفاده ای از آن نمی شود و در واقع از مورد اجاره به عنوان راه عبور جهت دسترسی ساختمان مذکور به خیابان ... استفاده می شده است. بنابراین مورد استفاده عین مستاجره «راه عبور ساختمان مستاجره جهت دسترسی، خیابان اصلی ...» بوده است و نه اینکه عین مستاجره خود چلوکبابی باشد بلکه زیرزمین ساختمان مستاجر چلوکبابی بوده است

و حسب تبصره یک ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و نیز تبصره 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 «در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است.» بنا به مراتب فوق، مورد اجاره که به عنوان راه عبور از آن استفاده می شده و اکنون نیز به همان نحو از آن استفاده می شود تابع مقررات محل سکنی است و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و مقررات قانون مدنی حاکم بر آن است و با توجه به اینکه مدت اجاره سه سال از اول خرداد 1365 بوده است.

 

تبلیغات متنی:   وکیل ملکی              تخلیه و خلع ید               مشاوره حقوقی ملکی

 

بنابراین قرارداد اجاره پس از سه سال یعنی اول خرداد ماه 1368 پایان یافته است و پس از آن اگر ملک در تصرف مستاجر باقی مانده است و موجر نیز با آن موافق بوده براساس مراضات حاصله مشمول مقررات قانون مدنی( ماده 501) بوده و حسب ماده 492 قانون مدنی اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر مواردی که در اجاره ذکر شده، استعمال کرده، موجر در صورتی می تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید که منع مستاجر ممکن نباشد، در حالی که قریب به یک سال است که باشگاه ورزشی تعطیل و از ملک خواندگان هیچ استفاده ای نمی شود. از طرفی «مورد استفاده ای که برای عین مستاجره در واقع تعیین شده راه ورود به ملک خواهان که چلوکبابی بوده است» می باشد. بدیهی است خواهان در ملک خود می تواند به هر نوع شغلی که بخواهد اشتغال داشته باشد و محدود کردن حق مالکیت وی به طور دائم مخالف ماده 959 قانون مدنی است و عدم تغییر مورد استفاده از عین مستاجره، فقط می تواند نحوه استفاده از مورد اجاره را شامل شود که در این پرونده( استفاده از آن به عنوان راه عبور) بوده است و شامل نحوه استفاده از ملک شخصی مستاجر نخواهد بود. بنا به مراتب فوق دادگاه دعوای خواهان ها را به خواسته تخلیه مورد اجاره به جهت تغییر شغل ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است.

رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی کرمانشاه – ج.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد