نمونه رای دادگاه حقوقی تامین خواسته، استرداد جهیزیه در تهران

خواسته ها

1. تامین خواسته

2. استرداد جهیزیه

در خصوص دادخواست خواهان خانم.......... فرزند....... به طرفیت خوانده آقای........... فرزند............ به خواسته ی الزام خوانده به استرداد جهیزیه موضوع سیاهه ی عادی مضبوط در پرونده،  مقوم به پنجاه میلیون و یکصد هزار تومان،  نظر به این که علقه ی زوجیت فی ما بین طرفین،به استناد سند ازدواج مورخه 27/3/95 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ی 103 حوزه تاکستان محرز است و حسب اوراق پرونده و لیست مستند دعوی، خوانده اثاثیه ی مورد ادعا را از خواهان تحویل گرفته و دلیلی مبنی بر استرداد اجناس جهیزیه ی مورد مطالبه نیز اقامه نکرده است.

 

تبلیغات متنی:        مشاوره حقوقی خانواده                    مشاوره حقوقی طلاق

 

و چون ید زوج بر اجناس جهیزیه، امانی تلقی می شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد و با عنایت به این که خواهان با تقدیم دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود را بر استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه اعلام نموده است و چون امین مکلف است در صورت مطالبه ی مستودع عین اموال امانی را از وضعیت موجود به وی مسترد دارد. علی هذا موجبی برای ادامه ی تصرفات زوج ( خوانده) وجود ندارد و مستنداً به مواد 619 و 620 قانون مدنی و ماده ی 198 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و خوانده را به استرداد کلیه ی اقلام و اجناس جهیزیه ی مندرج در سیاهه ی عادی مورخ 27/3/95 مضبوط در پرونده محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم............می باشد.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد