نمونه رای دادگاه حقوقی بطلان دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در کردستان

3

شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان

دادگستری کل استان کردستان

پرونده کلاسه .....95099887 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تصمیم نهایی شماره .....95099780

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان

هیأت شعبه: آقایان ر.ر. ح. مستشار دادگاه

تجدید نظر خواه: آقای م.الف. فرزند م. به نشانی استان کردستان، شهرستان سنندج، خیابان رسالت ...

تجدید نظر خوانده: آقای ص.ع. فرزند م.ج. به نشانی استان کردستان، شهرستان سنندج، میدان نبوت

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره .....9509987 مورخ 5/3/95 شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج شماره پرونده ...950

گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن اینک در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رأی صادر می نماید.

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای م.الف. از دادنامه شماره .....95099787 مورخ 5/3/1395 در پرونده ...950 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج دایر بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خواه به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ص.ع. به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعسار از محکوم به موضوع دادنامه شماره .....95099787 مورخ 16/1/1395 آن دادگاه و تقسیط محکوم به وارد نمی باشد. زیرا:

اولا: شاهد تعرفه شده تجدید نظر خوانده در مرحله بدوی در خصوص وضعیت مالی ایشان اطلاع دقیقی نداشتند و مطابق ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379؛ تشخیص ارزش گواهی گواه و تاثیر آن با دادگاه می باشد.

ثانیا: مطابق بند الف ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مبنی مصوب سال 1379 دعوی غیر مالی اعسار با شهادت دو مرد ثابت می شود در حالی که تجدید نظر خواه صرفا یک نفر معرفی نموده است و شاهد مذکور نیز به کیفیت مقرر دربند قبل ادای شهادت نموده است.

ثالثا: مطابق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394( در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی و یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار او با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود...) نظر به اینکه وضعیت سابق مدیون( تجدید نظر خواه) دلالت بر ملائت وی داشته و مدیون در عوض دین مالی تحصیل مال کرده است و ثابت نیز نکرده است که آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. لذا ادعای وی قابلیت استماع را نخواهد داشت.

بنابراین نظر به اینکه حسب محتویات پرونده دادنامه معترض عنه براساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدید نظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در بند های ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس دادگاه – ع.ر.

3

3 نظرات

یوسف می گوید:
شنبه 17 فروردین 1398

خیلی عالی بود

پاسخ
یوسف می گوید:
شنبه 17 فروردین 1398

خیلی عالی بود

پاسخ
حمید عباس می گوید:
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

امکان رویت رای نیست

پاسخ

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد