نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در کرمانشاه

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

دادگستری کل استان کرمانشاه

پرونده کلاسه .....93099883 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه دادنامه شماره .....93099783

خواهان ها: آقای ش. آقای ع. با وکالت خانم م. و آقای پ.

خواندگان: 1- آقای خ. 2- خانم م. 3- آقای ح. 4- خانم ه. 5- آقای ی. 6- آقای ج. 7- آقای س 8- آقای ب. 9- خانم م. 10- آقای خ. 11- اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

رأی دادگاه

1- آقای خ. 2- خانم م. و آقای پ. به وکالت از آقایان ع.، ش. به طرفیت: 1- ی. 2- ح 3- ه. 4- م. 5- خ. 6- س. 7- ج. 8- ب. 9- م. 10- خ. 11- اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ..9 فرعی ... اصلی واقع در بخش یک قطعه زمین یک حومه کرمانشاه مقوم به مبلغ 51000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی.

نظریه اینکه: اولا حسب پاسخ استعلام واصل شده از اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه به شماره ...120 مورخ 9/12/1393 سند رسمی شش دانگ ملک پلاک موصوف به نام اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه به قائم مقامی از سازمان زمین شهری سابق می باشد که به موجب برگ واگذاری شماره ...6 /ب مورخ  18/118/1369 آن را به مرحوم ح. مورث خواندگان ردیف اول تا هفتم واگذار کرده است و سپس حسب مبایعه نامه های مورخ 7/9/1391 و 22/7/1391 و وکالت نامه های رسمی پیوست بین خواندگان دیگر به عنوان ایادی بعدی مورد معامله قرار گرفته و هریک از خواندگان متعهد شده نسبت به انتقال سند رسمی مورد معامله با اوصاف ذکر شده در قرارداد اقدام نماید

ثانیا- قرارداد های موصوف بین طرفین و قائم قانونی آنها به موجب مواد 10 و 219 و 223 و 225 قانون مدنی و نیز ذیل ماده 196 همان قانون معتبر، صحیح بوده و ملزم به ایفای مفاد آن می باشد مگر اینکه فساد معامله ثابت شود. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به شرح زیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد یاد شده و نیز مواد 381 و 382و 383 قانون آیین دادرسی مدئی به تفکیک حکمن به محکومیت خواندگان در حق خواهان در خواهان صادر و اعلام می دارد.

1- الزام خوانده ردیف اول به انتقال سند رسمی شش دانگ یم قطعه زمین به پلاک ثبتی ..9 فرعی از ... الی ... اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه. خواندگان دیگر ملزم به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای این بخش شامل: هزینه شهرداری، دارایی و ثبتی به میزان حصه خود می باشد. 2- پرداخت مبلغ 3416000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه - ج.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد