نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه در قروه

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قروه

دادگستری کل استان کردستان

پرونده کلاسه .....95099887 شعبه 2 دادگاه حقوقی شهرستان قروه تصمیم نهای شماره .....95099787

خواهان: ...

خواندگان: 1- ... 2- بانک ... شعبه شریعتی قروه به نشانی کردستان، قروه، خیابان شریعتی

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

گردشکار: خواهان دادخواستی با خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کلاسه بالا اینک به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه دادگاه عمومی قروه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

تبلیغات متنی:         مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی                                                               وکیل ملکی                    وکیل املاک

 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ... و بانک ... قروه به خواسته ی الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی به شماره فرعی ...18 فرعی از .. اصلی مفروز و مجزی شده از ...13 فرعی از اصلی مذکور نظر به اینک ملک مزبور در رهن بانک مسکن است و اوصولا اجابت دعوی مطروحه با مانع قانونی روبرو است زیرا هر گونه تصرفات در مال مرهونه بدون اذن مرتهن ولو بصورت بالقوه منافی حق عینی مرتهن بر مال الرهانه می باشد در ما نحن فیه بانک ... لایحه شماره ...../1244 اولا طبق اصل نسبی بودن قرارداد بیان نموده که دعوی متوجه بانک نمی باشد

و تقاضای رد را نموده و ثانیا بیان داشته که فک رهن از پلاک مورد وثیقه مستندا به ماده ی 783 قانون مدنی صرفا پس از واریز کلیه مطالبات بنا به درخواست مالک رسمی و با حکم و دستور مقام قضایی امکان پذیر است لذا دفاعیات بیان شده دال بر عدم رضایت بانک می باشد لذا نظر به مطالب بیان شده دعوی خواهان با وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته و دادگاه به استناد رأی وحدت رویه شماره ..6 مورخ 20/8/76 دیوان عالی کشور و ماده ی 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان کردستان می باشد

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قروه – ا.ح

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد