نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به ایفای تعهد در تهران

خواسته ها: 1. الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2. الزام به فک رهن 3. الزام به ایفای تعهد ( مالی) مبنی بر4. مطالبه خسارت

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده...... داشته که دادسرا ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

آقای.............. فرزند ر. با وکالت بعدی............... به طرفیت آقای..................... و به استناد قرارداد پیش فروش شماره... 12،  دعوی الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی تمامی شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم - واحد 13 شرقی به پلاک ثبتی................... بخش 5 تهران با احتساب خسارات دادرسی مطرح کرده است

و خواهان به شرح دادخواست و وکیل وی به شرح جلسه دادرسی مورخ 10/08/95 اظهار داشته اند که برابر قرارداد مذکور مقرر گردیده که در مورخ 30/06/94 در دفتر اسناد رسمی امر انتقال قطعی سند انجام شود که علیرغم آمادگی برای این امر و برابر گواهی عدم حضور سردفتر،  خوانده به تعهد خود عمل نکرده و محکومیت مشارالیه را به شرح خواسته خواستارند.

خوانده با تقدیم دادخواست تقابل، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام آقای.................. به ایفای تعهد مبنی بر تسویه بدهی بانکی و پرداخت وجه التزام قراردادی به ازای هر روز تاخیر 000/200 ریال از مورخ 11/12/94 تا اجرای حکم را خواستار شده است. و به شرح دادخواست و توضیحات در جلسه دادرسی مورخ 22/10/95 اظهار داشته است: برابر قرارداد استنادی، مبلغ 000/000/000/2 ریال از ثمن معامله قرار شده که از محل تسهیلات اعطایی نظام بانکی ( وام بافت فرسوده) پرداخت شود. واین وام اخذ و برابر بندهای دوم و پنجم قسمت توضیحات ماده 11، خریدار متعهد به باز پرداخت تسهیلات اعطایی از سیستم بانکی با هر کارمزد و اقساط و مدتی که نظام بانکی تعیین می کند می باشد. و همچنین مشارالیه متعهد به پرداخت سود دوره مشارکت مدنی ساخت از 25/02/93 و کارمزدها و هزینه های مربوطه به هر مبلغ و میزانی که بانک تعیین می نماید است و به دلیل استنکاف خوانده از انجام و اجرای این تعهد، امروز تنظیم سند میسر نشده است لذا رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است.

مع هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد قرارداد پیش فروش و مفاد هر دو دادخواست و اظهارات طرفین دعوا در جلسه دادرسی،  اولا نظر به این که در قرارداد مذکور در صورت تخلف خریدار از انجام تعهدات وجه التزام قراردادی به ازای هر روز تاخیر 000/200 ریال پیش بینی نشده است. بنابراین در خصوص این بخش از خواسته آقای................ حکم به بی حقی مشارالیه صادر و اعلام می شود.

 

ثانیا با توجه به احراز مالکیت آقای................. نسبت به ملک مورد دعوا برابر پاسخ استعلام ثبتی، و نظر به این که فک رهن فرع بر باز پرداخت تسهیلات بانکی و کارمزدها و هزینه های مربوطه از سوی خریدار آقای................... از مورخ 25/02/93 به این طرف می باشد، لذا به استناد مفاد قرارداد به ویژه بندهای 1و3و5 قسمت توضیحات ماده 101 قراداد پیش فروش و مواد 190و219و220 قانون مدنی،  حکم به محکومیت آقای............. به پرداخت تسهیلات اعطایی و تمامی هزینه ها، کارمزدها و سود دوره مشارکت از مورخ 25/02/93 به این طرف تا استهلاک کامل تسهیلات و الزام و محکومیت آقای................. به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی ملک به نام آقای.................. بعد از اجرای تعهدات آقای................ در خصوص تسهیلات بانکی به شرح فوق صادر و اعلام می شود.

 

و در مورد بخشی از خواسته آقای................ مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی،  نظر به این که عدم اقدام خوانده آقای............... در فک رهن و تنظیم سند رسمی ناشی از عدم اجرای تعهدات خواهان آقای............. در خصوص تسهیلات بانکی به عنوان بخشی از ثمن معامله بوده است لذا به استناد ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به عدم احراز رابطه سببیت،  حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. حکم صادره در محکومیت هر یک از طرفین حضوری و حکم در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد