نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

1

شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران

پرونده کلاسه ..... 94099802 شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران تصمیم نهایی شماره ..... 95099702

خواسته ها :

1. مطالبه خسارت

2. الزام به اخذ پایان کار

3. الزام به تنظیم سند رسمی ملک

رای دادگاه

در ... با وکالت آقای م.ن. به طرفیت 1- آقای غ. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ...../4418 و اخذ پایان کار به انضمام خسارت وجه التزام قراردادی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شما ...32 – 9/11/94 خواندگان مالک رسمی پلاک ثبتی یاد شده می باشد که آن را طی سند عادی شماره ...101 مورخه 11/3/93 به خواهان واگذار کرده است و نظر به اینکه خواندگان هیچگونه دفاعی به عمل نیاوردند لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار پلاک مذکور و خوانده ردیف اول به خسارت روزانه مبلغ 500000000 ریال از 27/1/94 لغایت اجرای دادنامه و پرداخت مبلغ 5610000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ب.

1

1 نظرات

ایرج اماموروی می گوید:
چهارشنبه 11 مهر 1397

سلام من متاسفانه نمیتونم به نمونه رای ها دسترسی داشته باشم

پاسخ

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد