نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال چک تضمینی در تهران

خواهان: ... با وکالت آقای ی.س. به نشانی تهران خیابان آفریقا بالاتر از چهار راه جهان کودک ...

خواندگان: 1- بانک ... به نشانی اصفهان بانک ... شعبه ... اصفهان 2- آقای ... مجهول المکان

خواسته: ابطال چک

گردشکار: وکیل خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دادگاه

اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ... با وکالت آقای ی.س. به طرفیت 1- بانک ... 2- آقای ... خواسته ابطال یک فقره چک تضمینی ... به مبلغ یک صد و سی میلیون ریال صادره از بانک پارسیان شعبه ... اصفهان توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد « در مورخه 6/11/87 یک فقره چک تضمینی به ... بمبلغ 130000000 ریال صادره از شعبه ... بانک ... قابل پرداخت در کلیه شعب آن بانک با ظهر نویسی آقای ... (خوانده ردیف دوم ) به اینجانب انتقال گردیده که متاسفانه در حین جابجایی و نقل و انتقال چک موصوف مفقود گردیده که بلافاصله موضوع به شعبه بانک ... در حین جابجایی و نقل و انتقال چک موصوف مفقود گردیده که بلافاصله موضوع به شعبه بانک ... چیذر اعلام گردیده با عنایت با اینکه بانک تا 7 روز می تواند از پرداخت وجه چک خودداری نماید

 

لذا تقاضای ابطال چک مورد نظر از آن مقام محترم مورد استدعاست.» و به شرح صورت جلسه مورخ 8/2/89 درخواست تفکیک و درخواست و صدور حکم نسبت به ابطال چک را نمود. دادگاه: نظر به 1- اعلام خواهان به شرح برگه چاپی شماره ..../1015 – 24/12/87 به بانک ... مبنی بر مفقود شدن چک موصوف و دستور عدم پرداخت وجه چک( دستور مورخ 24/12/87) پیوست دادخواست و تحقیق دادگاه به شرح صورت جلسه مورخ 8/2/89 از خواهان در خصوص جزییات مفقود شدن چک 2- مندرجات مبایعه نامه و اقرار نامه مورخ 29/9/88 و گواهی حصر وراثت شماره .../137 مورخ 14/4/88 مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف تهران پیوست لایحه ثبت شده به شماره .....89009700106 – 8/2/89 که این موارد به نظر دادگاه اماره صحت ادعای خواهان است.

تبلیغات متنی:      وکیل چک        وکیل چک برگشتی     مشاوره حقوقی

3- خواهان به شرح جلسه رسیدگی مورخ 8/2/89 خود را پاسخگوی هر ذینفع احتمالی که دارنده چک باشد دانست. 4- ایراد بانک ... به شرح لایحه ثبت شده به شماره .....89009700106 – 8/2/89 مبنی بر اینکه این ادعا متوجه آن بانک نیست با توجه به اینکه این چک توسط این بانک صادر گردیده و النهأیه در صورت حکم به ابطال، می بایست اقدام به صدور چک دیگر بنماید وارد نیست. 5- حضور نیافتن خوانده دوم با ابلاغ قانون ی و ارائه ننمودن لایحه دفاعیه، دعوی خواهان به نظر دادگاه وارد و ثابت است مستندا به مواد 1321، 1322 و 1324 از قانون مدنی، حکم به ابطال چک موصوف صادر و اعلام می گردد. این رأی نسبت به بانک ... ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ع.ا.ا.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد