نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

خواهان: آقای ر.

خواندگان:1. آقای خ. فرزند م. با وکالت آقای ب. 2. آقای ع.

خواسته ها: 1. ابطال مبایعه نامه( مالی غیر منقول)  2. اثبات مالکیت( مالی غیر منقول) 3. الزام به تنظیم سند رسمی ملک 4. مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه

در مورد دعوای آقای رسول به طرفیت آقایان :1- آقای ع. 2- آقای خ. با وکالت آقای ب. به خواسته: 1. اثبات مالکیت بر سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی .. فرعی مجزا شده از باقیمانده 2 فرعی از .. اصلی بخش یک کرمانشاه 2. الزام خوانده ردیف اول به انتقال سند رسمی آپارتمانهای موصوف 3. ابطال مبایعه نامه منعقد شده بین خواندگان هر یک از خواسته ها مقوم به مبلغ 15000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی.

نظر به اینکه

اولا- در اموال غیر منقول ثبت شده، به موجب نص صریح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور،  مالک کسی است که ملک به نام وی ثبت شده و یا ملک مزبور با ناقل مشروع و قانونی به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که قهرا از طریق ارث به وی رسیده باشد و به موجب ماده 47 همان قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک اجباری است و سندی که مطابق مواد یاد شده به ثبت نرسیده به موجب ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد و پذیرش دعوای اثبات مالکیت با وجود مقررات ثبتی از جمله مواد یاد شده و نیز مواد 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت استماع را ندارد.

ثانیا- به موجب دادنامه شماره .....94099783 مورخ 1/6/94 پرونده کلاسه ...930 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه که به موجب دادنامه شماره .....94099783 مورخ 10/8/94 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است، با احراز وقوع معامله بین خواندگان، حکم به انتقال سند رسمی آپارتمانهای موضوع دعوا به نفع خوانده ردیف دوم صادر شده است

و مستفاد از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 576 قانون تعزیرات مجازات اسلامی مفاد این احکام تا زمانی که از طریق مجاری قانونی لغو نشده به اعتبار خود باقی بوده و ادعای مخالف آنها مسموع نمی باشد. بنابراین دعوای خواهان مطابق مقررات مطرح نگردیده و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه – ج.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد