نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال رای داور در قدس

خواسته: ابطال رأی داور( غیر مالی)

گردشکار: بتاریخ 22/9/94 وقت فوق العاده جلسه دادگاه شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قدس به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه فوق تحت نظر است با مطالعه پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد.

رأی دادگاه:

در خصوص دعوای آقای ... فرزند ن. علیه آقای ... (خوانده ) و آقای ... (خوانده‌ ) به خواسته ابطال رای داور بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته مبنی بر اینکه ... فی ما بین اینجانب خواهان و خوانده ردیف اول در قرارداد می باشد با صدور رأی داور و جانبداری یک طرف از پدرش خوانده ردیف اول باعث تضییع حقوق اینجانب گردیده و بدون رعایت تشریفات دادرسی منصفانه بعد از حدوت اختلاف در خصوص تکمیل نبودن ملک و وجود نقص کیفی مشهود که به نظر کارشناس رسمی دادگستری با دستور شعبه دهم شورای حل نیز رسیده است

 

و همچنین با نادیده انگاشتن مفاد قرارداد در رأی صادره خود اصل بی طرفی را رعایت ننموده با این وجود رأی داوری حاکی از این است که بر خلاف خواسته خواهان رأی صادر شده و اصل تناظر و اصل دفاع رعایت نشده از مرجع رسیدگی کننده محترم خواستار ابطال رأی داور بر مبنای ماده 482 و بند های 1 و 2 و 3 و 5 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی مورد استدعاست دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه داور برای صدور رأی داوری جلسه داوری تشکیل نداده و اصول دادرسی را رعایت ننموده مطابق مواد 477 و 488 قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین اینکه داور هیچ استدلال و مستندی نداشته است در خصوص بند 2 رأی داوری – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف می باشد

تبلیغات متنی:       وکیل ملکی          مشاوره حقوقی حضوری        وکیل پایه یک دادگستری

مستندا به بند 5 ماده 489 و ماده 3 قرارداد مشارکت و همچنین در خصوص بند 3 رأی داوری که خارج از موضوع رأی داوری بوده زیرا موضوع داوری اختلاف در کیفیت ساخت واحد های مورد قرارداد بوده است فلذا ضمن پذیرش دعوای خواهان بطرفیت آقای ... مستندا به مواد 477 و 484 و بند 5 ماده 489 و بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 حکم به ابطال رأی داور در همه قسمت ها صادر و اعلام می گردد در خصوص دعوای آقای ... (خواهان ) علیه ... با توجه به اینکه دعوی متوجه خوانده نبوده است مستند به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری می باشد و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 2 حقوقی دادگستری شهرستان قدس – ق.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد