نمونه رای دادگاه تجدید نظر مطالبه سفته و خسارت تاخیر در تادیه در کردستان

نسخه پیش نویس    شماره دادنامه:95099787164....

شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان    تاریخ تنظیم : 28/10/1395

شماره پرونده: 9409988726.....

دادنامه    شماره بایگانی شعبه: 951112

دادگستری کل استان کردستان

پرونده کلاسه 9409988726200565 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تصمیم نهایی شماره 95099787164.....

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

هیات شعبه : آقایان ......

تجدیدنظر خواه: آقای  .....  با وکالت آقای    فرزند    به نشانی بیجار

وکالت آقای

تجدیدنظر خوانده: آقای    فرزند    به نشانی دیواندره

تحدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 940997872...... مورخ 15/9/94 شعبه دوم دادگاه حقوقی دیواندره شماره 940....

گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن اینک در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تشکیل است

پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای صادر می نماید.

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی    آقای    با وکالت از آقای    از دادنامه شماره 940997872........ مورخ

15/9/1394 در پرونده 940574 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دیواندره دایر بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به

پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال وجه نقد بابت وجه هفت طغری سفته و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست

(3/8/1394)لغایت زمان اجرای حکم بر اساس اشخاص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ

چهارده میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده آقای    وارد می باشد.

زیرا حسب محتویات پرونده وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظر خواهی عنوان نموده است که تجدیدنظرخواه بابت

تضمین پرداخت یک فقره چک به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال به شماره سریال 968514 عهده بانک سپه مورخ 15/6/1394 مطابق

بیعنامه عادی مورخ 4/11/1393 شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد و چهل و پنج متر مربع به نشانی دیواندره شهرک

را به تجدیدنظر خوانده واگذار نموده است که در صورت عدم پرداخت میزان مبلغ دریافتی خواهان بدوی حق داشته باشد که زمین

مذکور را به فروش رسانده و زمین مزبور را در قبال مبلغ مورد نظر به ایشان واگذار شده است که نامه تفویض وکالت در دفتر اسناد رسمی

شماره 86 دیواندره نیز موید ادعای وی می باشد. حال چون چک در سررسید معین وصول نگردید هفت فقره سفته  ی مزبور را به عنوان جایگزین چک صادره تحویل ایشان شده است. حال با توجه به اینکه وجه سفته های مذکور در سررسید مقرر پرداخت نشده است لذا وی

مالک مبیع مزبور بوده و بدهی موکل اینجانب پرداخت شده و سفته ها از درجه ی اعتبار ساقط می باشد.تجدیدنظر خوانده در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر خواهی در لایحه تقدیمی که به شماره 951009872...... مورخ 23/8/1395 ثبت دفتر لوایح دادگاه بدوی شده است ودر صفحه 65 پرونده مضبوط می باشد.صراحتا اقرار بر تنظیم مبایعه نامه موصوف کرده است و آمادگی خود

را برای وصول طلب بابت وجه سفته ها از محل زمین اعلام نموده است نظر به اینکه معامله موضوع بیعنامه عادی مورخ 4/11/1393 شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد و چهل و پنج متر مربع به نشانی دیواندره شهرک  معامله با حق استرداد می باشد

و با توجه به عدم پرداخت وجه سفته ها توسط تجدیدنظرخواه ،تجدیدنرخوانده مالک مبیع موصوف می باشد و حق مطالبه وجه سفته ها را

ندارد و نمی تواند طلب خود را هم از طریق مطالبه وجه سفته و هم تملک زمین واگذار شده وصول نماید ،لذا استحقاق ایشان برای دریافت وجه سفته ها محرز نمی باشد و این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

مستشار دادگاه    رئیس دادگاه

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد